ØLF årsmøder

 

Forretningsudvalget indkalder hermed til det udsatte ØLF-årsmøde 2020:

 

Tirsdag den 22. september 2020, kl. 19:30.

Sted: Det Gamle Gasværk, Byleddet 2, 8220 Brabrand. Indgang nord-vest.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Udvalgsformændenes beretninger.
 4. Vandpleje – ferskvand.
 5. Vandpleje – saltvand.
 6. Elfiskeri.
 7. Udsætninger.
 8. Kasserers beretning. årsregnskab, budget og fastsættelse af kontingent.
 9. Indkomne forslag.
 10. Valg af formand.
 11. Valg af udvalgsformænd.
 12. Valg af bilagskontrollanter.
 13. Eventuelt.

 

Tilmelding til årsmødet skal ske senest mandag den 21. september til  

Arne Bager, mob: 2927 4774 eller e-mail: kabager@mail.dk

 


 

Referat af ØLFs årsmøde 2019, afholdt den 28. marts 2019

 

Deltagere:
Henning Moudt, Rasmus Ottosen, Orla Jegstrup Jensen, Lars Hulsig Nielsen, Mikkel Nüssler, Henrik Møllgaard og Arne Bager.

Ad 1. Valg af dirigent og referent
Dirigent blev ikke valgt. Referent: Arne

Ad 2. Formandens beretning
Formandens beretning forelå skriftlig og var udsendt til mødedeltagerne før mødet.

Beretningen blev godkendt og er vedlagt referatet. Beretningen sammen med nærværende referat bliver desuden lagt på ØLFs hjemmeside, www.oelf.dk under ”Om ØLF/ØLF årsmøder”.

Ad 3. Kasserers beretning
Henning forelagde årsregnskab for 2018, der forinden var godkendt af bilagskontrollant. Regnskabet blev godkendt.

Forslag til budget 2019 blev godkendt.

Forslag til fastholdelse af hidtidigt kontingent blev godkendt. 

Ad 4. Indkomne forslag
Ingen forslag er fremsendt til FU.

Ad 5. Udvalgsformændenes beretninger
a. Vandpleje – ferskvand
Der henvises til afsnit herom i formandens beretning.

b. ”Saltvand – Aarhus Bugt”
Der henvises til afsnit herom i formandens beretning.

c. Elfiskeri
Der henvises til ØLFs hjemmeside www.oelf.dk fanen ”Elfiskeri”, ”Elfiskerapport 2018”.

Orla har indhentet fornuftigt tilbud på reparation af vor fordelerboks, så dette iværksættes. Boksen afprøves herefter for at være klar til efterårets elfiskeri.

d. Udsætninger
Med Aarhus Kommune og DTU Aqua er endeligt aftalt, at udsætninger i Giber Å er ophørt, idet åen forventes at være selvreproducerende efter genetableringen af åen omkring Vilhelmsborg. Desuden er aftalt, at smoltkvoten på 12.600 fisk bevares, men konverteres til Egå.

Udsætningen af 1.200 stk. yngel i Onsted Bæk, tilløb til Solbjerg Sø, er nu endeligt optaget i udsætningsplanen, aftalt med DTU Aqua.

Vadbro Bæk ved Mariendal: ØLF vil gerne stå for udsætningen af 2.500 stk. yngel. Aarhus Kommune anmodes om at få aftaleforholdet på plads med DTU Aqua.

Udsætningsplanen kan rekvireres ved kontakt til Mikkel Nüssler.

Ad 6. Valg af formand.
Arne blev genvalgt som formand.

Ad 7. Valg af udvalgsformænd.
Alle blev genvalgt:
Henning, kasserer.
Mikkel, ansvarlig for udsætninger.
Rasmus, ansvarlig for vandpleje, ferskvand.
Lars, ansvarlig for vandpleje, saltvand.
Orla, ansvarlig for elfiskeri.
Henrik blev nyvalgt som ansvarlig for vandpleje, ferskvand i samarbejde med Rasmus.

Ad 8. Valg af bilagskontrollant.
Mogens Enevoldsen (BLF) blev genvalgt.

Ad 9. Eventuelt.
Intet at bemærke.


Referent: Arne Bager

 

Bilag:                 ”ØLFs årsmøde den 28. marts 2019. – Formandens beretning.” af 27. marts 2019.

 


Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF

ab/27. marts 2019

ØLFs årsmøde den 28. marts 2019. – Formandens beretning

I henhold til vedtægterne fremlægger formanden på årsmødet beretning for det forgangne år og en handlingsplan for det kommende år.

Forretningsudvalgets arbejde og fokusområder
I året der er gået, har vores aktiviteter været en fortsættelse af de senere års linje med fokus på disse områder:

 • Realisering af vandløbsprojekter og yde frivilligt arbejde for skabelse af mere naturlige vandløb med gode selvreproducerende fiskebestande. 
 • Synliggørelse og varetagelse af lystfiskernes interesser ved repræsentation i vandråd, grønne råd mv. og udbygge samarbejde med andre grønne foreninger/organisationer. 
 • Samarbejde og dialog med offentlige myndigheder, politikere og forvaltninger for at opnå indflydelse på og få fremmet ”grønne og blå” dagsordener og projekter.

I dette arbejde har vi høstet gode resultater og skabt respekt og anerkendelse.

Forretningsudvalget, FU har afholdt 2 møder i året, der er gået. Ikke mange møder, men aktiviteterne sker ud fra veldefinerede udvalg eller projekter. Desuden har der i februar 2019 været afholdt det årlige fællesmøde med Bjarke Dehli, Aarhus Kommune med orientering og drøftelse af fælles projekter, herunder særligt vandplejeprojekter. Til mødet var desuden inviteret medlemmer-ne af DSF Team Aarhus og Djursland.

Der skal lyde en stor tak til alle aktive og frivillige. Og endnu flere er meget velkomne. Medlemsforeningerne er meget velkomne til at komme med forslag og synspunkter om arbejdet i ØLF, og ris og ros er også meget velkommen.

Jeg takker alle i FU for et behageligt og konstruktivt samarbejde.

Regnskab og budget
Henning Moudt forelægger revideret regnskab og budget til godkendelse.

Vandpleje, ferskvand
D 13. juni 2018 afholdt Aarhus Kommune indvielse af det fantastiske projekt med genskabelse af Giver Å ved Vilhelmsborg. En stor fest med mange aktiviteter og stor borgerdeltagelse. Stor ros til Aarhus Byråd og Kommune for succesrig gennemførelse af dette projekt. ØLF/Vandstjernerne tager også gerne medansvar for arbejdet lokalt, indsatsen i Vandråd og Det Grønne Råd og i forhold til byråd og Teknisk Udvalg for at projektet kunne nå i mål.

Med Vandstjernerne som tovholder eller medvirkende med frivillige arbejdshold gennemførtes bl.a. disse projekter i 2018:

 • I april 2018 plantning af gode vandplanter på den restaurerede del af Giber Å ved Vilhelmsborg. I anledning af World Fish Migration Day. Tovholder: Lars Peter Sørensen. Planterne har i løbet af kort tid etableret sig, og skaber fine varierede strømforhold, iltning og skjulesteder for fiskene. 
 • I juli 2018 gennemførtes et meget stort restaureringsprojekt ved Kringlen i Lyngbygård Å, syd for Borum. Der blev etableret 5 store gydestryg med gydegrus og skjulesten (i alt op til 500 tons) og plantet gode vandplanter. Tovholder: Niels Åge Skovbo. Tak for samarbejdet til Knud Mathiesen, formand for Menighedsrådet ved Borum Kirke, der er lodsejer ved Kringlen. 
 • I september 2018 gennemførtes første del af et større restaureringsprojekt i Lyngbygård Å ved Snåstrup Mølle. Projektet er et samarbejde mellem Andelsboligforeningen Snåstrup Mølle, Aarhus Kommune og ØLF/Vandstjernerne. 2 ud af 5 gydebanker blev etableret. Tovholder: Rasmus Ottosen. Projektet var samtidig et læringsprojekt for en 5. klasse fra Højvangskolen, Stavtrup med Jeppe Breinholm Pedersen som klasselærer og beboer på Snåstrup Mølle.

Arbejdsgruppen under Vandstjernerne har projektplanen for 2019 under udarbejdelse, der så skal aftales nærmere med Bjarke Dehli, Aarhus Kommune.

I maj 2018 afholdtes møde med besigtigelse om vandplejeprojekt i Følle Bæk, Syddjurs Kommune. Deltagelse fra Syddjurs Kommune, Rønde og Omegns Sportsfiskerforening og ØLF. Projektet søges nærmere afklaret.

FaceBook gruppen ”Vandstjernerne” er fortsat en god succes som forum for vandløbsinteresserede, og hvor der kan kommunikeres og informeres om projekterne i vort område.

Elfiskeri

Orla Jegstrup giver beretning om elfiskeriet i Giber Å.. Det sker ved rapporten ”Elfiskeriet 2018”.

Nyt dambrug for produktion af udsætningsfisk

Lundby Fisk har ved årsskiftet meddelt, at produktionen af vildfisk vil ophøre og har opsagt samarbejdet med ØLF og andre foreninger. Vi får leveret yngel her i 2019 og smolt i 2019 og 2020, men så er det også slut med levering fra Lundby Fisk.

Der er indgået aftale med ny producent Ravnstrup Mølle ved ejer Magnus Hinz-Berg. Selve produktionen vil finde sted på Kistvad Dambrug, et af ejers dambrug, beliggende nord for Hobro. FU besigtigede stedet  i februar d.å. og det aftaltes herunder, at moderfisk og levering af yngel og smolt sker på helt samme vis som med Lundby Fisk. 

Udsætninger

Mikkel giver beretning om udsætning af ørredfisk. Det sker ved rapporten ”Udsætninger 2019 – Østjyske Lyst- og Fritidsfiskeres geografiske område”.

Saltvand – Aarhus Bugt
Lars Hulsig Nielsen beretter, at fritidsfiskerne i Aarhus Bugt samstemmigt fortsat melder om meget dårlige fangster i garn og ruser, særligt hvad angår de bundlevende fisk. De sidste års tid har fangsterne nok været de dårligste i nyere tid. Årsagerne er givetvis komplekse, men der er nok en direkte sammenhæng med iltsvind i perioder. Der snakkes desuden om følger af branden på Fredericia Havn, hurtigfærgernes bølger på havbunden, sandsugning til havnebyggerier mv.

Arbejdet i forskellige råd
ØLFs og DSFs repræsentanter i vandrådene for Aarhus Bugt og Djursland har ydet en stor indsats under VP1 og VP2, som påskønnes meget. En særlig tak til Niels Åge Skovbo, Lars Peter Sørensen, Torben Ankjærø, Gerhard Brandt Jørgensen samt suppleanter.  Efter sommerferien forventes arbejdet med vandområdeplanernes 3. etape, VP3, igangsat. P.t. har Miljøministeriet i gang en høring af arbejdsprogram for VP3. DSF sekretariatet har indkaldt til landsmøde for teamkoordinatorer og vandrådsrepræsentanter, der finder sted den 27. april d.å.

Torben Ankjærø har ydet en stor indsats i Det Grønne Råd, Aarhus Kommune, med adskillige dagsordenspunkter og initiativer for vandmiljøet, bedre fiskebestande i ferske vande såvel som Aarhus Bugt og bedre muligheder for det rekreative fiskeri.

I februar d.å. var der inviteret til fællesmøde om arbejdet i De Grønne Råd i Norddjurs, Syddjurs og Aarhus kommuner. Herunder blev Carsten Nørgaard, medlem af DSF og Rønde og Omegns Sportsfiskerforening udpeget som nyt DSF-medlem af Det Grønne Råd, Syddjurs Kommune. I mødet blev desuden drøftet en fælles koordinering af rådsarbejdet, idéudveksling og inspiration på tværs af kommunegrænser. 

Engsøproblematikken
Aarhus Kommune og Vandråd Aarhus Bugt modtog i foråret 2018 endeligt svar fra Naturstyrelsen efter næsten 4 år med rykkere på spørgsmål til engsøernes negative virkninger for fiskebestanden og ønsker om indsatsplaner. Naturstyrelsen anerkender DTUs dokumentation af de negative virkninger, men bidrager ikke til løsninger og financiering heraf. ØLF og DSF har på den baggrund i efteråret 2018 rettet henvendelse til rådmand B. Simcek, MTM, Aarhus Kommune for aftale om møde, hvor lokale initiativer for løsning af problemerne ved Årslev Engsø kan drøftes.

I januar 2019 annoncerede Teknisk Udvalg et forsøg ”Aarhusianerne kan sætte dagsordenen i TU”, hvor alle kunne fremsende forslag, projekt mv. DSF og ØLF fremsendte forslag til etablering af Aarhus Å omkring Årslev Engsø med det formål at genetablere en selvreproducerende ørredbestand i Aarhus og Lyngbygård Å.

Vort forslag blev udvalgt som et af tre ud af i alt 19 indsendte forslag, og vi blev inviteret til dialogmøde med Teknisk Udvalg den 18. februar 2019. Niels Åge Skovbo og undertegnede deltog i dialogmødet. Mødet var særdeles positivt, og vi mærkede stor interesse for projektet. Efterfølgende har vi ved mail fra Teknik og Miljø modtaget brev fra Keld Hvalsø, formand for Teknisk Udvalg, som meddeler, at et enigt udvalg vil arbejde videre med sagen. Konkret forventes forslaget bragt ind i byrådssalen, og efterfølgende bliver det formentlig et spørgsmål om at opnå flertal for at finde de nødvendige midler i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. På den baggrund ser vi med optimisme frem til byrådets forhandlinger og beslutninger på sagen senere i dette år.

Bedre muligheder for lystfiskeri på havnemoler og -kajer
Gennem de senere år har mulighederne for det populære lystfiskeri på kajer og moler i Aarhus Ø og Havn været under stort pres. Mulighederne er blevet begrænsede på Aarhus Ø ved at andre friluftsinteresser har taget over, byggepladser er blevet afspærrede og de nye projekters anvendelse og udendørs ophold presser sig på helt ud til kajkanterne, hvor lystfiskeriet ikke er indtænkt. På Aarhus Havn har terrorsikring betydet afspærring af erhvervshavnens arealer og bassiner, på sydmolen er lystfiskeri forbudt pga. problemer i forhold til færdselsarealer.

ØLF og DSF har i flere omgang i forbindelse med høringer af lokalplanforslag mv. fremsendt høringssvar med ønsker om bedre muligheder for lystfiskeriet og bedre faciliteter. Det samme er sket i forhold til havneplaner på Grenaa Havn.

Claus Hingeberg, Aarhus Fishing Gear, tog aktion i forhold til pressen og politiske kontakter. ØLF og DSF bakkede op, og det førte til et super samarbejde for at sikre bedre muligheder for lystfiskeriet. D. 20. august 2018 afholdtes møde og besigtigelse på Aarhus Ø og Havn, bl.a. med deltagelse af viceborgmester Camilla Fabricius og Kaare M. Ebert, DSF-sekretariatet. Det førte til mødeaftaler med Teknik og Miljø og Aarhus Havn og meget positive drøftelser med myndighederne, i første omgang primært om adgangsmuligheder for lystfiskeri. På kommunens og Havnens hjemmeside er i november 2018 opslået kort, der viser kaj- og molestrækninger hvor lystfiskeri nu er tilladt. Strækninger på i alt ca. 3,5 km. Havnen vil i 1. halvår 2019 etablere en fiskeplatform ved Sydmolen og en p-plads for ca. 20 personbiler ved Tongavej/Østhavnsvej.

Særlig tak til Claus Hingeberg for samarbejdet, som bør videreføres for at sikre yderligere gode fiskepladser og faciliteter. Og tak til Teknik og Miljø og Aarhus Havn for et godt og positivt samarbejde.

En særlig tak til Aarhus Havn, som har inviteret ØLF og DSF med som dialogpart i forbindelse planlægningen af den nye Yderhavn, herunder særligt om havmiljøet og mulighederne for det rekreative fiskeri.

Fiskeplads for alle ved Aarhus Å, Søskovvej Brabrand
Indvielse af fiskebroen fandt sted den 30. maj 2018 med god pressedækning og et vellykket arrangement. Formand for Aarhus Byråds Tekniske Udvalg, Keld Hvalsø klippede snoren og holdt en fin tale med opbakning til vores projekt og arbejde. Fiskebroen, der er indrettet med særlige hensyn til handicappede og gangbesværede, er meget populær. Lejlighedsvis benyttes den af handicappede, men ellers mest af unge lystfiskere og grupper på picnic.

Aarhus Europæisk Frivillighovedstad 2018
ØLF og DSF deltog med infostand under ”Folkets Møde” d. 22.-23. september 2018. Tovholder: Rasmus Ottosen. Deltagelsen havde nok begrænset værdi, idet vi var udsat for dårligt vejr. Men tak til de frivillige, som betjente vor stand.

Handlingsplan for det kommende år
Som det fremgår af det foregående vil der være opgaver, der skal køres til ende eller fortsat udvikles. Blandt de prioriterede opgaver foreslås:

 • Vi gennemfører mindst 3-4 vandløbsprojekter og understøtter kommuners og medlemsforeningers projekter. Samarbejdet med kommunerne kan udvikles yderligere. Vi medvirker til opfølgning på gennemførte projekter.
 • Vi arbejder aktivt og målrettet med engsøproblematikken og for etablering af åomløb om Årslev Engsø for at genskabe en selvreproducerende havørredbestand i Aarhus Å og Lyngbygård Å.
 • Vi vil fortsat yde en stærk indsats i Vandråd Aarhus Bugt og i kommunernes Grønne Råd.
 • Opfølgning på samarbejdet med Aarhus Kommune og Aarhus Havn om udvikling af lystfiskeriet og faciliteter herfor på kajer og moler.

Arne Bager
Formand for forretningsudvalget i ØLF

 

 

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF

Forretningsudvalget indkalder hermed til ØLF-årsmøde 2019:

Torsdag den 28. marts 2019, kl. 19.30.
Sted: Insight Inc. (Mikkel Nüssler’s firmaadresse), Møllegade 32, 8000 Aarhus C.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kasserers beretning. årsregnskab, budget og fastsættelse af kontingent.
 4. Indkomne forslag.
 5. Udvalgsformændenes beretninger.
 6. Vandpleje – ferskvand.
 7. Vandpleje – saltvand.
 8. Elfiskeri.
 9. Udsætninger.
 10. Valg af formand.
 11. Valg af udvalgsformænd.
 12. Valg af bilagskontrollanter.
 13. Eventuelt.

 Tilmelding senest dagen før (af hensyn til servicering) kan ske til

Arne Bager, mob: 2927 4774 eller e-mail: kabager@mail.dk

 

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF
ab/19. marts 2018

ØLFs årsmøde den 21. marts 2018. – Formandens beretning

I henhold til vedtægterne fremlægger formanden på årsmødet beretning for det forgangne år og en handlingsplan for det kommende år.

Forretningsudvalget
Forretningsudvalget, FU har afholdt 3 møder i året, der er gået. Desuden har været afholdt fællesmøde med Bjarke Dehli, Aarhus Kommune med orientering og drøftelse af fælles projekter, herunder særligt vandplejeprojekter.

Vi har sagt velkommen til nyt medlem af FU Rasmus Ottosen fra Lommeulken. Rasmus har overtaget ansvarsposten for vandpleje, ferskvand.

ØLFs formål er aktivt at varetage lyst- og fritidsfiskernes interesser inden for fiske- og vandpleje i fersk- og saltvand. Det forpligter. Og der er rigtig mange emner og sager at tage fat i. Vi er en sammenslutning af foreninger, så vi har ikke ingen kompetencer i forhold til medlemmerne i foreningerne. Men vi kan formulere og organisere projekter, virke igangsættende og formidle kontakter på tværs af medlemsforeningerne, så medlemmerne kan tilbydes aktive indsatser til fordel for bedre natur, naturlige vandløb, større sunde fiskebestande og bedre muligheder for fiskeriet. Og heldigvis møder vi mange aktive medlemmer – også aktive folk uden for vore rækker. Vandløbsgruppen Vandstjernerne er et godt eksempel, der har meget stor tilslutning, og deltagerne i projekterne har nogle rigtig dejlige timer derude ved vandløbene.

Der skal lyde en stor tak til alle aktive. Og endnu flere er meget velkomne. Medlemsforeningerne er meget velkomne til at komme med forslag og synspunkter om arbejdet i ØLF, og ris og ros er også meget velkommen.

Jeg takker alle i FU for et behageligt og konstruktivt samarbejde.

Vandpleje, ferskvand Aarhus Kommune har haft et meget aktivt år med vandløbs- og restaureringsprojekter. Genetableringen af Giber Å og fjernelse af søen ved Vilhelmsborg er nu tilendebragt. Det er et perspektivrigt projekt, som vi venter os meget af, idet hele åsystemet nu er tilgængeligt for vandrefisk og fauna. Derudover har Aarhus Kommune gennemført restaurering af Havskov Bæk og Hulbækken med udløb i Kalø Vig, samt projekter bl.a. i Egåen.

Odder Kommune har fjernet flere spærringer Odder Å, så mere end 15 km vandløb nu er tilgængelige for opvandring af gydefisk.

Med Vandstjernerne/ØLF som tovholder og i samarbejde med Aarhus Kommune er gennemført restaureringsprojekter med udlægning af gydegrus og skjulesten i Giber Å på strækninger henholdsvis opstrøms og nedstrøms for Mårslet. I Voldbækken i Brabrand, opstrøms for Byleddet, er udlagt store marksten. Disse projekter blev gennemført under særlig medvirken af

”vandstjerner”, som i 2017 gennemførte DSF/DTUs kursus i vandløbsrestaurering. I Aarhus Å ved Edslev og Fusvad har en af vore meget aktive vandstjerner gennemført projekter med marksten, udlægning af ved og vandplanter. De samme folk indgår i et udvalg, der forbereder projekter til gennemførelse i 2018.

FaceBook gruppen er fortsat en god succes som forum for vandløbsinteresserede, og hvor der kan kommunikeres og informeres om projekterne i vort område.

Arbejdet i forskellige råd
Både ØLF og DSF har været repræsenteret i Vandrådet for Aarhus Bugt. Arbejdet i rådet blev afsluttet inden jul 2017 og rådets indstillinger er fremsendt til Miljøministeriet. Et enigt råd, bestående af repræsentanter for de grønne organisationer og landbrugets organisationer, har indstillet, at vandløbene i alt væsentligt er blevet kvalificeret og udpeget til at blive fastholdt i vandområdeplanerne. Vores repræsentanter Niels Åge, Lars Peter samt suppleanterne Andreas og Henrik har ydet en særdeles kvalificeret og meget stor arbejdsindsats. Arbejdet har opbygget en god platform, der kan bygges videre på i fremtiden. Her tænkes dels på styrke i det faglige arbejde for naturlige og sunde vandløb, dels samarbejdet med offentlige myndigheder, de andre grønne organisationer og såmænd også landbrugets organisationer. Men, – skal det siges – i sidste ende er det landbrugsministeren der træffer afgørelsen om vandløbene skal fastholdes i vandområdeplanerne! Vi følger sagen tæt i det videre forløb.

Det tjener til respekt for Vandrådet for Aarhus Bugt, når rådet i efteråret 2017 besluttede i énstemmighed at rette henvendelse til Naturstyrelsen og rykke for svar på de for ca. 3 år stillede spørgsmål til afhjælpning af problemerne med Årslev og Egå Engsø i forhold til de meget negative konsekvenser for vandrende fisk og fauna.

DSF/ØLF er desuden repræsenteret i Det Grønne Råd, Aarhus Kommune ved Torben Ankjærø. Det er et vigtig råd med repræsentation af de grønne organisationer og landbruget. Rådet har spillet en positiv rolle i de grønne dagsordener, herunder særligt projektet for genetablering af Giber Å ved Vilhelmsborg. Et enigt råd har her givet fuld opbakning. Torben har i rådsmøde her i marts d.å. fremlagt ”Forslag til styrkelse af det rekreative fiskeri”. Det blev meget positivt modtaget af alle i rådet og skal indgå i det videre arbejde. Forslaget skal også ses i lyset af Aarhus Byråds behandling af forslag til udarbejdelse af visioner for Aarhus Bugt i samarbejde med de andre kommuner omkring bugten, hav- og fiskeripolitik, det rekreative fiskeri, lystfiskerturisme mv., stillet af Enhedslisten hhv. Det Konservative Folkeparti. Dette kommer vi til at høre mere om i den kommende tid. Stor tak til Torben for en stor og kreativ indsats for det rekreative fiskeri i Det Grønne Råd.

Et nyt statsligt råd, de Lokale Naturråd har set dagens lys. Også her er rådet sammensat af repræsentanter for de grønne og landbrugets organisationer. Formålet er her i løbet af 2018 at indstille forslag til tegning af ”grønt Danmarkskort”, sammenhængende naturområder, ådale mv. Det lokale område består af kommunerne Syddjurs, Norddjurs, Faurskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens, Samsø, Odder og Aarhus. DSF har taget beslutning om repræsentation i rådet. Det sker ved Allan Mathiasen fra Lommeulken. Jeg har aftalt med Allan, at vi gerne vil bistå med viden og info for ØLFs geografiske område.

Elfiskeri
Orla giver beretning om elfiskeriet i Giber Å i november 2017. Det sker ved rapporten ”Elfiskeriet 2017”.

2, måske 3 medlemmer af ØLF-foreninger deltager i elfiskekursus 2018 under DTU/DSF.

Orla oplyser, efter drøftelser med Lundby Fisk, at 130 gydemodne fisk fra det årlige elfiskeri er tilstrækkeligt for at opfylde behovene for smolt og yngel til vore udsætninger.

Udsætninger
Mikkel giver beretning om udsætning af ørredfisk. Det sker ved rapporten ”Udsætninger 2018 – Østjyske Lyst- og Fritidsfiskeres geografiske område”.

DTU Aqua har for nyligt her i 2018 revideret udsætningsplanen. Det væsentligt nye er, at der ikke længere udsættes fisk i Giber Å. Det sker efter anbefaling fra ØLF, idet vi gerne vil have vurderet selvreproduktionen efter genetableringen af åen ved Vilhelmsborg, hvorved gydefiskene har adgang til hele åsystemet. Smoltene flyttes til udsætning i Egåen. Pengene til yngeludsætningen kan konverteres til grus og sten til etablering af gydebanker. Det er positivt, at Aarhus Kommune fortsat betaler for udsætning af ca. 20.000 smolt for at gavne det rekreative fiskeri.

Saltvand – Aarhus Bugt
Lars Hulsig Nielsen beretter, at fritidsfiskerne fra nord såvel som syd for Aarhus samstemmigt melder om meget dårlige fangster i garn og ruser, særligt hvad angår de bundlevende fisk. Det sidste års tid har fangsterne nok været de dårligste i nyere tid. Årsagerne er komplekse, men der er nok en direkte sammenhæng med iltsvind i perioder. Der snakkes desuden om følger af branden på Fredericia Havn, hurtigfærgernes bølger på havbunden, sandsugning til havnebyggerier mv.

Det er meget positivt, at Aarhus Byråd nu har fået forelagt forslag fra Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om overordnede visioner og politikker for Aarhus Bugt. D.d. foreligger der ingen beslutninger, men der er startet en politisk proces, som vi bør følge tæt. Særligt for det rekreative fiskeri skal vi gøre vore synspunkter gældende.

Engsøproblematikken
ØLF sammen med DSF, Team Aarhus og Djursland rettede i efteråret 2017 henvendelse til Aarhus Kommune, til rådmand Kristian Würtz med anmodning om møde om engsøproblematikken. Mødet fandt sted den 27. september 2017 med rådmanden og embedsmænd. Det var meget positivt med opbakning til initiativer i forhold til Naturstyrelsen og behovet for etablering af åomløb omkring Årslev Engsø. Det trækker stadig ud med svar fra Naturstyrelsen/Miljøministeriet. Men vi følger op på sagen. Der overvejes anmodning om møde med den nye rådmand Benjamin Simcek.

Bedre muligheder for lystfiskeri på havnemoler og -kajer
ØLF sammen med DSF har i sidste periode i flere omgange talt for bedre muligheder og bedre faciliteter for lystfiskeriet på Aarhus Ø og Aarhus Havn. Fiskeriets muligheder er under pres i forbindelse med urbaniseringen og havnebyggerierne. Så der er god grund til at forsvare og udbygge mulighederne for dette populære fiskeri. Det har betydet, at vi har fremsendt vore synspunkter i forbindelse med kommunens offentlige høringer om udbygninger ved Tangkrogen og udviklingsplaner for Aarhus Ø/Syd og Pier 2. Vi har desuden haft god kommunikation med Aarhus Havn om bedre muligheder for lystfiskeriet på Syd- og Østmolen, herunder om etablering af særlige platforme for lystfiskere, undervandsjægere mv. Hos havnen har vi høstet anerkendelse som dialogpart i forbindelse med lystfiskeriet.

Fiskeplads for folk med handicap
Vort projekt i samarbejde med Aarhus Kommune har været gennem en lang myndighedsbehandling, men denne er afsluttet ved årsskiftet. Arbejdet er bestilt hos leverandørerne, og vi forventer anlægget etableret ultimo april/primo maj d.å. Vi ser frem til at projektet kan åbnes ved en event planlagt sammen med Aarhus kommune.

Ny ØLF-hjemmeside
Ved udgangen af 2017 kunne vi præsentere den ny ØLF-hjemmeside www.oelf.dk Her vil vi løbende bringe nyheder og info om ØLFs aktiviteter.

Aarhus Europæisk Frivillighovedstad 2018
ØLF og DSF deltog med infostand i Ridehuset den 21. januar 2018 i forbindelse med åbningsarrangement. Det var enormt velbesøgt og vor stand tiltrak stor opmærksomhed.

Handlingsplan for det kommende år
Som det fremgår af det foregående vil der være opgaver, der skal køres til ende eller fortsat udvikles. Blandt de prioriterede opgaver vil jeg foreslå:

      • Vi gennemfører mindst 3-4 vandløbsprojekter og understøtter kommuners og medlemsforeningers projekter. Samarbejdet med kommunerne kan udvikles yderligere. Vi medvirker til opfølgning på gennemførte projekter og monitorering af disse.

      • Vi bidrager aktivt i forbindelse med udvikling af visioner for Aarhus Bugt og særligt det rekreative fiskeri.

      • Vi arbejder aktivt og målrettet med engsøerne og etablering af åomløb om Årslev Engsø for at genskabe en selvreproducerende havørredbestand i Aarhus Å og Lyngbygård Å.

Arne Bager Formand for forretningsudvalget i ØLF

 

 

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF
v. formand Arne Bager, Hougårdsvej 23, 8220 Brabrand. Mob: 2927 4774 Email: kabager@mail.dk

                                                                                                                                          ØLF/ab 28. marts 2018

Referat af ØLFs årsmøde 2018, afholdt den 21. marts 2018

Deltagere: ØLFs forretningsudvalg, FU: Henning Moudt, Rasmus Ottosen, Orla Jegstrup Jensen, Lars Hulsig Nielsen, Mikkel Nüssler, Arne Bager. Rønde og Omegns Sportsfiskerforening, ROS: Ole Svenningsen, Carsten Nørgård.

Ad 1. Valg af dirigent og referent
Dirigent blev ikke valgt. Referent: Arne

Ad 2. Formandens beretning
Formandens beretning forelå skriftlig og var udsendt til mødedeltagerne 1-2 dage før mødet.

Beretningen blev godkendt og er vedlagt referatet. Beretningen bliver desuden lagt på ØLFs hjemmeside, www.oelf.dk under ”Om ØLF/ØLF årsmøder”.

Ad 3. Kasserers beretning
Henning runddelte og forelagde årsregnskab, budget og fastlæggelse af kontingent. Grundet kommunikationsbrist forelå regnskabet ikke underskrevet af bilagskontrollant til mødet. Henning følger op herpå, så regnskabet kan foreligge underskrevet snarest muligt. Det underskrevne årsregnskab forventes at foreligge i april d.å.og kan rekvireres ved henvendelse til Arne.
Det bemærkes, at ØLFs medlemsforeninger i perioden er reduceret fra 10 til 9, idet Galten og Omegns Sportsfiskerforening er lukket ned. Kontingentet fastholdes uændret.

Kasserers beretning og årsregnskabet blev godkendt med forbehold for underskrift af bilagskontrollør.

Ad 4. Indkomne forslag
Ingen forslag er fremsendt til FU.

Ad 5. Udvalgsformændenes beretninger a.
Vandpleje – ferskvand Ole og Carsten gav udtryk for, at ROS gerne vil bidrage til at sikre bedre gyde- og opvækstforhold i bækkene, der udmunder i Kalø Vig. Konkret blev nævnt muligheden for at genoptage projektforslaget for restaurering af en del af Følle Bæk, der desværre gik i stå for nogle år tilbage. Projektbeskrivelsen udarbejdet af Lars Spring i samarbejde med ROS blev udleveret. Arne har for nyligt haft samtale med biolog Steen Ravn Christensen, Syddjurs Kommune om projektmuligheder i Kalø Vig. Her blev projektet i Følle Bæk også omtalt. Dernæst Rodskov Bæk og Kolå. Det aftaltes, at Arne tager kontakt til Steen for aftale af møde mellem ham, repræsentanter for ROS og ØLF for drøftelse af projektmulighederne, proces, aktører, økonomi mv.

Om vandpleje, ferskvand i øvrigt henvises til formandens beretning.

b. Vandpleje – saltvand Der henvises til afsnit ”saltvand – Aarhus Bugt” i formandens beretning.
c. Elfiskeri Orla nævnte, at Lundby Fisk har meddelt, at indfangning af ca. 130 havørreder under det årlige elfiskeri i Giber Å giver tilstrækkelig rognmængde til produktion af vore udsætningsfisk.

For beretningen om elfiskeriet i øvrigt henvises til ØLFs hjemmeside www.oelf.dk fanen ”Elfiskeri”, ”Elfiskerapport 2017”.

d. Udsætninger Mikkel gennemgik forslaget til revideret udsætningsplan for ØLFs område, modtaget for nyligt fra DTU Aqua. Som foreslået fra ØLFs side suspenderes alle udsætningerne i Giber Å, set i lyset af genetableringen af Giber Å ved Vilhelmsborg. Smolt-kvoten fra Giber Å flyttes til Egå eller Aarhus Å (?). Yngel-kvoten kan konverteres til grus. Yngel-kvoten i Vadbro Bæk, ved Mariendal, overtager ØLF fra Aarhus Kommune. Men vi forsøger, at få den med i udsætningsplanen og dermed betalt af fisketegnsmidlerne. Udsætning af yngel i Løjenkær Bæk ved Solbjerg – med formål at etablere søørredbestand i Solbjerg Sø – forsøger vi at få med i udsætningsplanen og betalt via fisketegnsmidler. ”Solbjerg Sø’s venner” bidrager med argumentation over for DTU Aqua. Når udsætningsplan 2018 er endeligt på plads med afklaring af ovennævnte punkter, bliver den udsendt til medlemsforeningerne. Udsætningerne i Kalø Vig bækkene samordnes mellem Mikkel, ROS og Sportsfiskerforeningen Kaløvig.

Ad 6. Valg af formand.
Arne blev genvalgt som formand.

Ad 7. Valg af udvalgsformænd.
Alle blev genvalgt: Henning, kasserer. Mikkel, ansvarlig for udsætninger. Rasmus, ansvarlig for vandpleje, ferskvand. Lars, ansvarlig for vandpleje, saltvand. Orla, ansvarlig for elfiskeri.

Ad 8. Valg af bilagskontrollant.
Mogens Enevoldsen (BLF) blev genvalgt.

Ad 9. Eventuelt. Intet at bemærke.

Referent: Arne Bager 28. marts 2018

Bilag: ”ØLFs årsmøde den 21. marts 2018. – Formandens beretning.” af 19. marts 2018.
 

 

 

 

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF

Forretningsudvalget indkalder hermed til ØLF-årsmøde 2018:

 

Onsdag den 21. marts 2018, kl. 19.30.

Sted: Det Gamle Gasværk, vestindgangen, Byleddet 2, 8220 Brabrand.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kasserers beretning. Årsregnskab, budget og fastsættelse af kontingent.
 4. Indkomne forslag.
 5. Udvalgsformændenes beretninger.
 6. Vandpleje – ferskvand.
 7. Vandpleje – saltvand.
 8. Elfiskeri.
 9. Udsætninger.
 10. Valg af formand.
 11. Valg af udvalgsformænd.
 12. Valg af bilagskontrollanter.
 13. Eventuelt.

 

Vi opfordrer alle vore medlemsforeninger til at være repræsenterede i årsmødet.
Tilmelding senest dagen før (af hensyn til afvikling og servicering) kan ske til
Arne Bager, mob: 2927 4774 eller e-mail: kabager@mail.dk