ØLF årsmøder

Forretningsudvalgets beretning 2021


Referat af oelf FU moede 2021


Forretningsudvalget indkalder hermed til det udsatte ØLF-årsmøde 2021:

Torsdag den 30. september 2021, kl. 19:30.

Sted: Det Gamle Gasværk, Byleddet 2, 8220 Brabrand. Indgang nord-vest.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Udvalgsformændenes beretninger.
 4. Vandpleje – ferskvand.
 5. Vandpleje – saltvand.
 6. Elfiskeri.
 7. Udsætninger.
 8. Kasserers beretning. årsregnskab, budget og fastsættelse af kontingent.
 9. Indkomne forslag.
 10. Valg af formand.
 11. Valg af udvalgsformænd.
 12. Valg af bilagskontrollanter.
 13. Eventuelt.

Tilmelding til årsmødet skal ske senest onsdag den 29. september til  

Arne Bager, mob: 2927 4774 eller e-mail: kabager@mail.dk


Referat af ØLFs årsmøde 2020, afholdt den 22. september 2020

ØLF/ab 8.oktober 2020

Deltagere: Henning Moudt (HM), Orla Jegstrup Jensen (OJJ), Lars Hulsig Nielsen (LHN), Mikkel Nüssler (MN), Henrik Møllgaard (HM) og Arne Bager (AB).

Afbud: Rasmus Ottosen.

Ad 1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent blev ikke valgt. Referent: Arne

Årsmødet har været udskudt fra den ordinære afholdelse i marts måned, grundet corona-krisen.

Ad 2. Forretningsudvalgets beretning 

Til dagsordenen blev besluttet, at behandle formandens og udvalgsformændenes beretninger samlet under dette punkt, således at beretningen er forretningsudvalgets. Beretningen forelå skriftlig og var udsendt til mødedeltagerne før mødet.

Beretningen dækker perioden fra marts 2019 og frem til primo september 2020. For kasserers beretning dog alene for regnskabsåret 2019.

 1. Kasserers beretning.

Henning forelagde årsregnskab for 2019, der forinden var godkendt af bilagskontrollant. Regnskabet viser et overskud.

Vor bank kræver nu et årligt gebyr på kr. 1.000. Enighed om, at dette ikke findes rimeligt. HM kontakter mulig ny bankforbindelse for at høre om vilkårene for en overførsel hertil.

OJJ: Det vil rimeligt om ØLF betaler en andel af lejen til AROS-depotet, idet vi her opbevarer vores udstyr, bl.a. til elfiskeri, vandplejeprojekter og Fiskeekspressen. AROS-bestyrelsen anmodes om at give forslag til vor lejeandel.

AB redegjorde for Fiskeekspressen, som er doneret til ØLF, og økonomien omkring denne. AB står for booking. Fremadrettet gøres indsats for foreningernes, institutioners, arbejdspladsers lån/brug af denne. Formålet er at skabe større interesse for lystfiskeriet og sikre nye medlemmer til foreningerne.

Enighed om, at der rettes henvendelse til medlemsforeningerne særligt om mulighederne for økonomisk støtte til vand- og fiskepleje og andre projekter, der er i overensstemmelse med ØLFs vedtægter.

Forslag til fastholdelse af hidtidigt kontingent blev godkendt.

Regnskabet og forslag til budget 2020 blev godkendt.

 1. Beretning om vandpleje – ferskvand

HM nævnte, at corona-krisen i 2020 har betydet mindre vandplejeaktivitet, grundet begrænsningerne af mulighederne for at mødes.

Den øverste del af Holmbæk er desværre blevet tørlagt her i sommer, dels grundet den lille nedbørsmængde, dels fordi Aarhus Vand i en periode har stoppet for tilledning af vand. Bjarkes afdeling kontaktes for at drøfte løsning.

 1. Beretning om elfiskeriet.

OJJ har undersøgt nyanskaffelse af en supplerende lille jolle til generator og fiskekar under elfiskeriet. Men det indtil nu vist sig særdeles vanskeligt at finde frem til en egnet jolle. OJJ fortsætter søgning.

Opgørelse over indfangne fisk under elfiskeriet i november 2019 kan ses på ØLFs hjemmeside.

 1. Beretning om udsætninger.

MN berettede om, at DTU Aqua for nyligt har offentliggjort reviderede planer for fiskepleje i vort område. Planerne indeholder dog ikke de store ændringer. For smoltudsætningen fastholdes antallet. Yngeludsætningen er reduceret med godt og vel 2.000 stk., hvilket skyldes, at Lisbjerg Bæk er udtaget af planen, grundet en meget dårlig overlevelse af smolten gennem Egå Engsø.

De nye planer for fiskepleje kan ses på www.fiskepleje.dk

LHN berettede om, at fritidsfiskerne for nyligt har gennemført den årlige udsætning af åleyngel. I alt ca. 105.000 stk. blev udsat i Aarhus Å systemet, søer og vandløb. Se nyhed om åleudsætningen på www.fiskepleje.dk

 1. Beretning saltvand, Aarhus Bugt og Havn.

Der rapporteres om begyndende, udbredt og meget omfattende iltsvind i Aarhus Bugt.

AB har fra Aarhus Havn fået forelagt nyt projekt til fiskeplatform, der placeres umiddelbart ved den nye Molslinje terminal yderst på Østhavnvej. Den indrettes så den opfylder tilgængeligheds-kravene, dvs. egnet for bl.a. kørestolsbrugere. Platformen har en længde på 12 m, hvor den eksisterende ved Sydmolen er 8 m. Der bliver etableret et antal p-pladser og vendeplads. Arbejdet forventes færdiggjort nogenlunde samtidigt med Molslinje terminalen.

Med ovenstående bemærkninger blev beretningen godkendt.

Ad 3. Indkomne forslag

Ingen forslag er fremsendt til FU.

Ad 4. Valg af formand.

Arne blev genvalgt som formand.

Ad 5. Valg af udvalgsformænd.

Alle blev genvalgt:

Henning, kasserer.
Mikkel, ansvarlig for udsætninger.
Henrik og Rasmus, ansvarlige for vandpleje, ferskvand.
Lars, ansvarlig for vandpleje, saltvand.
Orla, ansvarlig for elfiskeri.

Ad 6. Valg af bilagskontrollant.

Mogens Enevoldsen (BLF) blev genvalgt. 

Ad 7. Eventuelt.

Intet at bemærke.

Referent: Arne Bager

Beretningen, der blev døbt ”Forretningsudvalgets beretning” vedlægges referatet. Beretningen sammen med nærværende referat bliver desuden lagt på ØLFs hjemmeside, www.oelf.dk under ”Om ØLF/ØLF årsmøder”.

Bilag:

”ØLFs årsmøde den 22. september 2020 – Forretningsudvalgets beretning.”


Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF

AB/23. september 2020

ØLFs årsmøde den 22. september 2020. – Forretningsudvalgets beretning.

I henhold til vedtægterne fremlægger formanden på årsmødet beretning for det forgangne år.

Beretningen indeholder formandens såvel som kasserers og udvalgsformændenes beretninger. Beretningen dækker perioden fra årsmøde i marts 2019 og frem til primo september 2020, idet det ordinære årsmøde i marts har måttet udsættes grundet corona-krisen.

Forretningsudvalgets arbejde

Arbejdet har i perioden særligt omhandlet disse områder:

 • Gennemførelse af vore programmer for produktion af fisk til udsætninger, – elfiskeri, kontakt til dambrug og DTU Aqua samt udsætninger af smolt og yngel.
 • Arbejdet i Vandråd og Grønne råd, udvikling af samarbejde med myndigheder og de andre grønne organisationer for maksimale indsatser om opnåelse af god økologisk tilstand i vandløbene.
 • Vand- og fiskeplejeprojekter i samarbejde med kommunernes vandfolk og lodsejere for opnåelse af mere naturlige vandløb og gode selvreproducerende fiskebestande.
 • Arbejde for bedre vandmiljø og fiskebestande i Aarhus Bugt.

Forretningsudvalget, FU, har afholdt 2 møder siden sidste årsmøde. Ikke mange møder, men aktiviteterne sker ud fra veldefinerede projekter og med god opbakning fra frivillige.

I februar 2020 afholdtes det årlige fællesmøde med Bjarke Dehli, Aarhus Kommune, med orientering og drøftelse af fælles projekter, herunder særligt vandplejeprojekter. Imponerende hvor mange projekter kommunens biologer og åmænd realiserer og har i planlægning. Til mødet var desuden inviteret medlemmerne af DSF Team Aarhus og Djursland.

Stor tak til alle de mange frivillige, som bakker op om aktiviteterne. Og tak til alle i FU for et behageligt og konstruktivt samarbejde.

Regnskab og budget

Henning Moudt, kasserer, forelægger revideret regnskab og budget til godkendelse.

Vandpleje – ferskvand

I perioden er gennemført 3 restaureringsprojekter i samarbejde mellem Aarhus Kommune, private lodsejere og ØLFs vandløbsgruppe, Vandstjernerne. Projekterne er primært realiseret som entrepenørarbejder med omkostningerne betalt af kommunen:

I juli 2019 blev udført 2. etape af det store projekt i Lyngbygård Å ved Snåstrup Mølle. ØLF fik aftalt levering af ca. 30 tons marksten fra Lyngbygård Gods og kr. 30.000,- til gydegrus fra DTU, gruspuljen. ØLF bidrog desuden med arbejdshold af frivillige til finpudsning af gydegrus og sten samt plantning af gode vandplanter. I alt er udlagt ca. 300 tons grydegrus og 50 tons marksten. På en ca. 750 m åstrækning er der i alt etableret 9 større eller mindre gydestryg.

I september 2019 blev i Lyngbygård Å umiddelbart nedstrøms for E 45 etableret 2 gydestryg. Der blev udlagt i alt ca. 120 tons gydegrus og ca. 15 tons marksten, som lodsejer stillede til rådighed. Projektarbejdet bød på store udfordringer pga. lange køreafstande på stejlt terræn og vådt føre. Men det lykkedes at komme i mål med hjælp fra nabo, som stillede sin kreaturfold til rådighed som kørevej. Meget store vandføringer efterfølgende har bl.a. betydet behov for tilretninger af gydestrygene.

I Holmbæk tilløb til Aarhus Å umiddelbart vest for 45 i blev juni 2020 udført en mere omfattende restaurering af den lille meget fine bæk. Kommunen stod for den øverste del som entrepenørprojekt med rensning af bækken ved udskiftning af bund og afretning af brinker, samt etablering af stryg med grus og sten og høller. ØLF/Vandstjernerne stod for den nederste del af projektet med etablering af 7-8 større eller mindre gydestryg og udlægning af skjulesten. Frivillige stod desuden for etablering af gydestryg med grus og sten på en ca. 100 m strækning opstrøms ved Åbo Vandværk. I alt blev der udlagt ca. 130 tons grus og ca. 13 tons sten. Efterfølgende vil Vandstjernerne afslutte projektet med bl.a. plantning af vandplanter og træer (rødel) langs brinkerne.

På FB-gruppen Vandstjernerne og hjemmesiden www.oelf.dk bringes fortællinger om projekterne.

Under ovennævnte fællesmøde med Bjarke Dehli blev drøftet en række forslag til nye vandplejeprojekter, fra kommunens side og fra ØLFs side. Der var her enighed om, at der vil være god mening i at afvente resultatet af forhandlingerne om indsatser i Vandråd Århus Bugt. Fra ØLFs side er fremlagt ideforslag om 13 nye projekter alene i Aarhus Kommune.

Vi vil meget gerne understøtte vandplejeprojekter i bækkene i Kalø Vig, Syddjurs Kommune, og i Aarhus Å og Lyngbygård Å i Skanderborg Kommune.

Omløb om Årslev Engsø

Aarhus Kommune har bakket op om vort forslag til etablering af et omløb om Årslev Engsø for at sikre kontinuitet og for en selvreproducerende ørredbestand i åsystemet. I maj 2019 besluttede Aarhus Byråd énstemmigt at bakke op om vort forslag. Og i september kom projektet med i budgetforliget, dvs. finansieringen er på plads med 2 x 2 mill. kr. i budgetårene 2022-23.

I november 2019 var repræsentanter for ØLF og DSF inviteret til orienteringsmøde om det forestående arbejde og processen.

Et eksternt rådgiverfirma er her i 2020 i gang med forundersøgelser og skitseforslag. Et forslag forventes at foreligge i efteråret 2020, og det er aftalt, at vi løbende bliver orienteret og bliver indkaldt til møde, når skitseforslag foreligger. Der sigtes på åbning af omløbet i 2022.

Elfiskeriet

Orla Jegstrup har udarbejdet rapport om resultatet af elfiskeriet efter avlsfisk i Giber Å, november 2019. Den kan ses på hjemmesiden, www.oelf.dk

I løbet af kun godt 2 timer (!) blev indfanget ca. 130 havørreder, der blev afhentet af vort nye dambrug Ravnstrup Mølle. Alle fisk blev efter strygning bragt tilbage til åen og genudsat i fredningsperioden. Det er vor erfaring, at det kun er ganske få fisk, der ikke kan vende tilbage til åen. Det er glædeligt, at så mange frivillige (- og tilskuere) møder op til dette arrangement.

Udsætninger

Alle udsætninger af ungfisk i 2019 forløb efter udsætningsplanen. Yngeludsætninger i Vadbro Bæk ved Mariendal og i Onsted Bæk ved Solbjerg er nu kommet med i udsætningsplanen efter aftale med DTU Aqua.

Smoltudsætningen i april 2020 blev gennemført. Det skete med sidste leverance fra Peter Holm, Lundby Fisk, som ved lejligheden fik stor tak for mange års godt samarbejde. Det skete uden presse og annoncering grundet coronakrise og nedlukning af forsamlinger. Samme hændelser har betydet aflysning af yngeludsætningen her i forsommeren. Mikkel Nüssler har med DTU Aqua aftalt, at der ved udsætningen af ½ års fisk efter sommerferien i stedet kompenseres med flere ½ års.

Alle leverancer af ungfisk vil således fremover ske fra Ravnstrup Mølle, der klækker og opdrætter fiskene på Kistvad Dambrug, beliggende ved Simested Å, nord for Hobro.

DTU Aqua har meddelt, at der i 2020 kan forventes en revision af udsætningsplanen for ØLFs område. Det vil have baggrund i bestandsanalyser.

Arbejdet i forskellige råd

Vandrådene er i fuld gang med udarbejdelse af forslag til indsatser for opnåelse af god økologisk tilstand i vandløbene, – VP3 den afsluttende vandområdeplan for perioden 2021-2027. ØLF og Danmarks Sportsfiskerforbund, DSF, er godt repræsenteret i rådene og repræsentanterne yder en markant indsats. Repræsentationen er sådan ud:

Vandråd for Aarhus Bugt: Niels Åge Skovbo, udpeget af DSF. Lars Peter Sørensen, udpeget af ØLF.

Vandråd for Djursland: Torben Ankjærø, udpeget af DSF. Gerhard Brandt Jørgensen, udpeget af Grenå Sportsfiskerforening, Jesper Bech, udpeget af Rønde og Omegns Sportsfiskerforening der er medlem af ØLF.

I de enkelte kommuner er der etableret Grønne Råd (iht. Naturbeskyttelsesloven). Her er det DSF der står for udpegningen. ØLF understøtter arbejdet. Repræsentationen ser sådan ud i de kommuner, hvor ØLF har sit virkeområde:

Odder Kommune: Christian Kjeldsen, Odder Sportsfiskerforening. Skanderborg Kommune: Allan Mathiesen, Skanderborg Lystfiskerforening. Syddjurs Kommune: Carsten Nørgaard, Rønde og Omegns Sportsfiskerforening. Aarhus Kommune: Torben Ankjærø, Lommeulken.

De Grønne Råd har til opgave at rådgive byrådene om natur-, landskabs- og miljøforhold. Arbejdet i rådene giver mulighed for at etablere gode samarbejder med de andre grønne organisationer, og sætte arbejdet for bedre vandmiljø på dagsordenen.

I november 2019 havde DSF Team Aarhus og Djursland indkaldt til møde med deltagelse af repræsentanterne i vandrådene og de grønne råd. Teamets opgaver, arbejdet i vandråd og grønne råd blev drøftet. Enighed om, at det er en god idé med udveksling og inspiration på tværs af råd og kommunegrænser, så der vil blive indbudt til et kommende møde.

ØLF og DSF bakker op om Komiteen til Bæredygtig Kystkultur, der blev oprettet med basis langs Djurslands kyster, men nu også har tilslutning fra en række østjyske kommuner og de grønne organisationer m.fl. P.t. lægges der en stor indsats i udarbejdelse af forskningsbaseret oplæg til ”Regional havplan for det vestlige Kattegat”. Oplægget skal bl.a. danne inspiration for kommunernes aktive rolle i forhold til ”National Havplan”, som Miljøministeriet har bebudet fremlagt i offentlig høring til efteråret. Torben Ankjærø deltager i en arbejdsgruppe om fiskeri og fiskebestande under komiteen.

Aarhus Bugt og Kalø Vig

Det er efterhånden bredt erkendt, at livet i Aarhus Bugt er i dårlig tilstand. Ikke mindst for bundlevende dyr og fisk er tilstanden kritisk , – livet er i ubalance.

Derfor var det også berettiget, at fritidsfiskerne i Kalø Vig Bådelaug i januar 2020 på vegne af Dansk Fritidsfiskerforbund – med opbakning fra mere end 60 landsorganisationer og lokale foreninger – fremsendte protest mod muslingeskrabet i Kalø Vig og Aarhus Bugt til fiskeriministeren og miljøministeren. ØLF og DSF fik først kendskab til henvendelsen, da ministerbrevet var afsendt. Det fik os til at sende støtteudtalelse og eget brev til ministrene, og DSF sendte ligeledes støtteudtalelse.

Aarhus Kommune gennemførte, ligeledes i januar 2020, en offentlig høring af forslag til kystsikring ved Risskov-kysten udarbejdet af Grundejerforeningen Vejlby Fed. ØLF og DSF Team Aarhus og Djursland fremsendte i to omgange indsigelser til projektet. Vi fandt det tvivlsomt om projektet ville have den ønskede effekt og snarere var et egentlig klapningsprojekt for bortskaffelse af sand fra indsejlingen til Egå Marina. Projektet, der gentages hvert år, vil skabe ”forstyrret havbund” og dermed være et eksempel på yderligere forringelse af havmiljøet, særligt for bundlevende fauna og fisk. Vi efterlyste alternativ kystsikring med hensyntagen til naturen og havmiljøet, f.eks. ved etablering af stenrev. Projektet fik kommunens godkendelse, bl.a. med den begrundelse at sandfodring falder inden for mulighederne i de nye liberaliserede lovregler for kystbeskyttelse.

Ovennævnte sager viser tydeligt manglen på lovregler til beskyttelse af havmiljøet og mangel på strategi og indsatser for et bedre havmiljø og bedre naturlige fiskebestande. Så der er gode grunde til at vi går aktivt ind i arbejdet for bedre havmiljø i samarbejde med andre organisationer/for­eninger, bl.a. i forbindelse med de kommende havplaner, jf. også oven for.

Lystfiskeri på Aarhus Ø og Havn

I sidste periode havde ØLF og DSF i samarbejde med andre lokale lystfiskerinteresser et meget positivt forløb med sikring af meget bedre fiskemuligheder langs kajer og moler på Aarhus Ø og Havn. Vi oplevede stor imødekommenhed fra Teknik og Miljø, Aarhus Kommune og Aarhus Havn.

Aarhus Havn fulgte positivt op med etablering af en fiskeplatform ved Østhavnens sydmole og herved gode parkeringsmuligheder. Det blev markeret med indvielse sidst i maj 2019 med pænt stort publikum, pressedækning og taler ved Anne Zachariassen, Aarhus Havn og Camilla Fabricius, viceborgmester, som klippede snoren.

Handlingsplan for det kommende år

Af ovenstående fremgår, at ØLF er aktiv i en bred vifte af aktiviteter med formål at skabe bedre vandmiljøer og flere naturlige og selvreproducerende fiskebestande. Blandt de særlig prioriterede opgaver er:

 • Gennemførelse af vand- og fiskeplejeprojekter for skabelse af flere naturlige vande i god økologisk tilstand i samarbejde med kommunernes biologer og åmænd. Understøtte og virke for lystfiskernes og andre interesseredes aktive deltagelse i disse projekter.
 • Fortsat stærk indsats i vandrådsarbejdet og i de Grønne Råd.
 • Aktivt arbejde for etablering af åomløb om Årslev Engsø for genskabelse af en selvreproducerende stor ørredbestand.
 • Udvikling og styrkelse af samarbejdet med kommuner, Aarhus Havn og andre organisationer/foreninger for bedre vandmiljø og bedre fiskebestande.
 • Aktiv deltagelse i debatten om de kommende havplaner og særligt om Aarhus Bugt.

Arne Bager

Formand for forretningsudvalget i ØLF

Brabrand den 23. september 2020


 

Forretningsudvalget indkalder hermed til det udsatte ØLF-årsmøde 2020:

 

Tirsdag den 22. september 2020, kl. 19:30.

Sted: Det Gamle Gasværk, Byleddet 2, 8220 Brabrand. Indgang nord-vest.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Udvalgsformændenes beretninger.
 4. Vandpleje – ferskvand.
 5. Vandpleje – saltvand.
 6. Elfiskeri.
 7. Udsætninger.
 8. Kasserers beretning. årsregnskab, budget og fastsættelse af kontingent.
 9. Indkomne forslag.
 10. Valg af formand.
 11. Valg af udvalgsformænd.
 12. Valg af bilagskontrollanter.
 13. Eventuelt.

 

Tilmelding til årsmødet skal ske senest mandag den 21. september til  

Arne Bager, mob: 2927 4774 eller e-mail: kabager@mail.dk

 


 

Referat af ØLFs årsmøde 2019, afholdt den 28. marts 2019

 

Deltagere:
Henning Moudt, Rasmus Ottosen, Orla Jegstrup Jensen, Lars Hulsig Nielsen, Mikkel Nüssler, Henrik Møllgaard og Arne Bager.

Ad 1. Valg af dirigent og referent
Dirigent blev ikke valgt. Referent: Arne

Ad 2. Formandens beretning
Formandens beretning forelå skriftlig og var udsendt til mødedeltagerne før mødet.

Beretningen blev godkendt og er vedlagt referatet. Beretningen sammen med nærværende referat bliver desuden lagt på ØLFs hjemmeside, www.oelf.dk under ”Om ØLF/ØLF årsmøder”.

Ad 3. Kasserers beretning
Henning forelagde årsregnskab for 2018, der forinden var godkendt af bilagskontrollant. Regnskabet blev godkendt.

Forslag til budget 2019 blev godkendt.

Forslag til fastholdelse af hidtidigt kontingent blev godkendt. 

Ad 4. Indkomne forslag
Ingen forslag er fremsendt til FU.

Ad 5. Udvalgsformændenes beretninger
a. Vandpleje – ferskvand
Der henvises til afsnit herom i formandens beretning.

b. ”Saltvand – Aarhus Bugt”
Der henvises til afsnit herom i formandens beretning.

c. Elfiskeri
Der henvises til ØLFs hjemmeside www.oelf.dk fanen ”Elfiskeri”, ”Elfiskerapport 2018”.

Orla har indhentet fornuftigt tilbud på reparation af vor fordelerboks, så dette iværksættes. Boksen afprøves herefter for at være klar til efterårets elfiskeri.

d. Udsætninger
Med Aarhus Kommune og DTU Aqua er endeligt aftalt, at udsætninger i Giber Å er ophørt, idet åen forventes at være selvreproducerende efter genetableringen af åen omkring Vilhelmsborg. Desuden er aftalt, at smoltkvoten på 12.600 fisk bevares, men konverteres til Egå.

Udsætningen af 1.200 stk. yngel i Onsted Bæk, tilløb til Solbjerg Sø, er nu endeligt optaget i udsætningsplanen, aftalt med DTU Aqua.

Vadbro Bæk ved Mariendal: ØLF vil gerne stå for udsætningen af 2.500 stk. yngel. Aarhus Kommune anmodes om at få aftaleforholdet på plads med DTU Aqua.

Udsætningsplanen kan rekvireres ved kontakt til Mikkel Nüssler.

Ad 6. Valg af formand.
Arne blev genvalgt som formand.

Ad 7. Valg af udvalgsformænd.
Alle blev genvalgt:
Henning, kasserer.
Mikkel, ansvarlig for udsætninger.
Rasmus, ansvarlig for vandpleje, ferskvand.
Lars, ansvarlig for vandpleje, saltvand.
Orla, ansvarlig for elfiskeri.
Henrik blev nyvalgt som ansvarlig for vandpleje, ferskvand i samarbejde med Rasmus.

Ad 8. Valg af bilagskontrollant.
Mogens Enevoldsen (BLF) blev genvalgt.

Ad 9. Eventuelt.
Intet at bemærke.


Referent: Arne Bager

 

Bilag:                 ”ØLFs årsmøde den 28. marts 2019. – Formandens beretning.” af 27. marts 2019.

 


Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF

ab/27. marts 2019

ØLFs årsmøde den 28. marts 2019. – Formandens beretning

I henhold til vedtægterne fremlægger formanden på årsmødet beretning for det forgangne år og en handlingsplan for det kommende år.

Forretningsudvalgets arbejde og fokusområder
I året der er gået, har vores aktiviteter været en fortsættelse af de senere års linje med fokus på disse områder:

 • Realisering af vandløbsprojekter og yde frivilligt arbejde for skabelse af mere naturlige vandløb med gode selvreproducerende fiskebestande.
 • Synliggørelse og varetagelse af lystfiskernes interesser ved repræsentation i vandråd, grønne råd mv. og udbygge samarbejde med andre grønne foreninger/organisationer.
 • Samarbejde og dialog med offentlige myndigheder, politikere og forvaltninger for at opnå indflydelse på og få fremmet ”grønne og blå” dagsordener og projekter.

I dette arbejde har vi høstet gode resultater og skabt respekt og anerkendelse.

Forretningsudvalget, FU har afholdt 2 møder i året, der er gået. Ikke mange møder, men aktiviteterne sker ud fra veldefinerede udvalg eller projekter. Desuden har der i februar 2019 været afholdt det årlige fællesmøde med Bjarke Dehli, Aarhus Kommune med orientering og drøftelse af fælles projekter, herunder særligt vandplejeprojekter. Til mødet var desuden inviteret medlemmer-ne af DSF Team Aarhus og Djursland.

Der skal lyde en stor tak til alle aktive og frivillige. Og endnu flere er meget velkomne. Medlemsforeningerne er meget velkomne til at komme med forslag og synspunkter om arbejdet i ØLF, og ris og ros er også meget velkommen.

Jeg takker alle i FU for et behageligt og konstruktivt samarbejde.

Regnskab og budget
Henning Moudt forelægger revideret regnskab og budget til godkendelse.

Vandpleje, ferskvand
D 13. juni 2018 afholdt Aarhus Kommune indvielse af det fantastiske projekt med genskabelse af Giver Å ved Vilhelmsborg. En stor fest med mange aktiviteter og stor borgerdeltagelse. Stor ros til Aarhus Byråd og Kommune for succesrig gennemførelse af dette projekt. ØLF/Vandstjernerne tager også gerne medansvar for arbejdet lokalt, indsatsen i Vandråd og Det Grønne Råd og i forhold til byråd og Teknisk Udvalg for at projektet kunne nå i mål.

Med Vandstjernerne som tovholder eller medvirkende med frivillige arbejdshold gennemførtes bl.a. disse projekter i 2018:

 • I april 2018 plantning af gode vandplanter på den restaurerede del af Giber Å ved Vilhelmsborg. I anledning af World Fish Migration Day. Tovholder: Lars Peter Sørensen. Planterne har i løbet af kort tid etableret sig, og skaber fine varierede strømforhold, iltning og skjulesteder for fiskene.
 • I juli 2018 gennemførtes et meget stort restaureringsprojekt ved Kringlen i Lyngbygård Å, syd for Borum. Der blev etableret 5 store gydestryg med gydegrus og skjulesten (i alt op til 500 tons) og plantet gode vandplanter. Tovholder: Niels Åge Skovbo. Tak for samarbejdet til Knud Mathiesen, formand for Menighedsrådet ved Borum Kirke, der er lodsejer ved Kringlen.
 • I september 2018 gennemførtes første del af et større restaureringsprojekt i Lyngbygård Å ved Snåstrup Mølle. Projektet er et samarbejde mellem Andelsboligforeningen Snåstrup Mølle, Aarhus Kommune og ØLF/Vandstjernerne. 2 ud af 5 gydebanker blev etableret. Tovholder: Rasmus Ottosen. Projektet var samtidig et læringsprojekt for en 5. klasse fra Højvangskolen, Stavtrup med Jeppe Breinholm Pedersen som klasselærer og beboer på Snåstrup Mølle.

Arbejdsgruppen under Vandstjernerne har projektplanen for 2019 under udarbejdelse, der så skal aftales nærmere med Bjarke Dehli, Aarhus Kommune.

I maj 2018 afholdtes møde med besigtigelse om vandplejeprojekt i Følle Bæk, Syddjurs Kommune. Deltagelse fra Syddjurs Kommune, Rønde og Omegns Sportsfiskerforening og ØLF. Projektet søges nærmere afklaret.

FaceBook gruppen ”Vandstjernerne” er fortsat en god succes som forum for vandløbsinteresserede, og hvor der kan kommunikeres og informeres om projekterne i vort område.

Elfiskeri

Orla Jegstrup giver beretning om elfiskeriet i Giber Å.. Det sker ved rapporten ”Elfiskeriet 2018”.

Nyt dambrug for produktion af udsætningsfisk

Lundby Fisk har ved årsskiftet meddelt, at produktionen af vildfisk vil ophøre og har opsagt samarbejdet med ØLF og andre foreninger. Vi får leveret yngel her i 2019 og smolt i 2019 og 2020, men så er det også slut med levering fra Lundby Fisk.

Der er indgået aftale med ny producent Ravnstrup Mølle ved ejer Magnus Hinz-Berg. Selve produktionen vil finde sted på Kistvad Dambrug, et af ejers dambrug, beliggende nord for Hobro. FU besigtigede stedet  i februar d.å. og det aftaltes herunder, at moderfisk og levering af yngel og smolt sker på helt samme vis som med Lundby Fisk. 

Udsætninger

Mikkel giver beretning om udsætning af ørredfisk. Det sker ved rapporten ”Udsætninger 2019 – Østjyske Lyst- og Fritidsfiskeres geografiske område”.

Saltvand – Aarhus Bugt
Lars Hulsig Nielsen beretter, at fritidsfiskerne i Aarhus Bugt samstemmigt fortsat melder om meget dårlige fangster i garn og ruser, særligt hvad angår de bundlevende fisk. De sidste års tid har fangsterne nok været de dårligste i nyere tid. Årsagerne er givetvis komplekse, men der er nok en direkte sammenhæng med iltsvind i perioder. Der snakkes desuden om følger af branden på Fredericia Havn, hurtigfærgernes bølger på havbunden, sandsugning til havnebyggerier mv.

Arbejdet i forskellige råd
ØLFs og DSFs repræsentanter i vandrådene for Aarhus Bugt og Djursland har ydet en stor indsats under VP1 og VP2, som påskønnes meget. En særlig tak til Niels Åge Skovbo, Lars Peter Sørensen, Torben Ankjærø, Gerhard Brandt Jørgensen samt suppleanter.  Efter sommerferien forventes arbejdet med vandområdeplanernes 3. etape, VP3, igangsat. P.t. har Miljøministeriet i gang en høring af arbejdsprogram for VP3. DSF sekretariatet har indkaldt til landsmøde for teamkoordinatorer og vandrådsrepræsentanter, der finder sted den 27. april d.å.

Torben Ankjærø har ydet en stor indsats i Det Grønne Råd, Aarhus Kommune, med adskillige dagsordenspunkter og initiativer for vandmiljøet, bedre fiskebestande i ferske vande såvel som Aarhus Bugt og bedre muligheder for det rekreative fiskeri.

I februar d.å. var der inviteret til fællesmøde om arbejdet i De Grønne Råd i Norddjurs, Syddjurs og Aarhus kommuner. Herunder blev Carsten Nørgaard, medlem af DSF og Rønde og Omegns Sportsfiskerforening udpeget som nyt DSF-medlem af Det Grønne Råd, Syddjurs Kommune. I mødet blev desuden drøftet en fælles koordinering af rådsarbejdet, idéudveksling og inspiration på tværs af kommunegrænser. 

Engsøproblematikken
Aarhus Kommune og Vandråd Aarhus Bugt modtog i foråret 2018 endeligt svar fra Naturstyrelsen efter næsten 4 år med rykkere på spørgsmål til engsøernes negative virkninger for fiskebestanden og ønsker om indsatsplaner. Naturstyrelsen anerkender DTUs dokumentation af de negative virkninger, men bidrager ikke til løsninger og financiering heraf. ØLF og DSF har på den baggrund i efteråret 2018 rettet henvendelse til rådmand B. Simcek, MTM, Aarhus Kommune for aftale om møde, hvor lokale initiativer for løsning af problemerne ved Årslev Engsø kan drøftes.

I januar 2019 annoncerede Teknisk Udvalg et forsøg ”Aarhusianerne kan sætte dagsordenen i TU”, hvor alle kunne fremsende forslag, projekt mv. DSF og ØLF fremsendte forslag til etablering af Aarhus Å omkring Årslev Engsø med det formål at genetablere en selvreproducerende ørredbestand i Aarhus og Lyngbygård Å.

Vort forslag blev udvalgt som et af tre ud af i alt 19 indsendte forslag, og vi blev inviteret til dialogmøde med Teknisk Udvalg den 18. februar 2019. Niels Åge Skovbo og undertegnede deltog i dialogmødet. Mødet var særdeles positivt, og vi mærkede stor interesse for projektet. Efterfølgende har vi ved mail fra Teknik og Miljø modtaget brev fra Keld Hvalsø, formand for Teknisk Udvalg, som meddeler, at et enigt udvalg vil arbejde videre med sagen. Konkret forventes forslaget bragt ind i byrådssalen, og efterfølgende bliver det formentlig et spørgsmål om at opnå flertal for at finde de nødvendige midler i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. På den baggrund ser vi med optimisme frem til byrådets forhandlinger og beslutninger på sagen senere i dette år.

Bedre muligheder for lystfiskeri på havnemoler og -kajer
Gennem de senere år har mulighederne for det populære lystfiskeri på kajer og moler i Aarhus Ø og Havn været under stort pres. Mulighederne er blevet begrænsede på Aarhus Ø ved at andre friluftsinteresser har taget over, byggepladser er blevet afspærrede og de nye projekters anvendelse og udendørs ophold presser sig på helt ud til kajkanterne, hvor lystfiskeriet ikke er indtænkt. På Aarhus Havn har terrorsikring betydet afspærring af erhvervshavnens arealer og bassiner, på sydmolen er lystfiskeri forbudt pga. problemer i forhold til færdselsarealer.

ØLF og DSF har i flere omgang i forbindelse med høringer af lokalplanforslag mv. fremsendt høringssvar med ønsker om bedre muligheder for lystfiskeriet og bedre faciliteter. Det samme er sket i forhold til havneplaner på Grenaa Havn.

Claus Hingeberg, Aarhus Fishing Gear, tog aktion i forhold til pressen og politiske kontakter. ØLF og DSF bakkede op, og det førte til et super samarbejde for at sikre bedre muligheder for lystfiskeriet. D. 20. august 2018 afholdtes møde og besigtigelse på Aarhus Ø og Havn, bl.a. med deltagelse af viceborgmester Camilla Fabricius og Kaare M. Ebert, DSF-sekretariatet. Det førte til mødeaftaler med Teknik og Miljø og Aarhus Havn og meget positive drøftelser med myndighederne, i første omgang primært om adgangsmuligheder for lystfiskeri. På kommunens og Havnens hjemmeside er i november 2018 opslået kort, der viser kaj- og molestrækninger hvor lystfiskeri nu er tilladt. Strækninger på i alt ca. 3,5 km. Havnen vil i 1. halvår 2019 etablere en fiskeplatform ved Sydmolen og en p-plads for ca. 20 personbiler ved Tongavej/Østhavnsvej.

Særlig tak til Claus Hingeberg for samarbejdet, som bør videreføres for at sikre yderligere gode fiskepladser og faciliteter. Og tak til Teknik og Miljø og Aarhus Havn for et godt og positivt samarbejde.

En særlig tak til Aarhus Havn, som har inviteret ØLF og DSF med som dialogpart i forbindelse planlægningen af den nye Yderhavn, herunder særligt om havmiljøet og mulighederne for det rekreative fiskeri.

Fiskeplads for alle ved Aarhus Å, Søskovvej Brabrand
Indvielse af fiskebroen fandt sted den 30. maj 2018 med god pressedækning og et vellykket arrangement. Formand for Aarhus Byråds Tekniske Udvalg, Keld Hvalsø klippede snoren og holdt en fin tale med opbakning til vores projekt og arbejde. Fiskebroen, der er indrettet med særlige hensyn til handicappede og gangbesværede, er meget populær. Lejlighedsvis benyttes den af handicappede, men ellers mest af unge lystfiskere og grupper på picnic.

Aarhus Europæisk Frivillighovedstad 2018
ØLF og DSF deltog med infostand under ”Folkets Møde” d. 22.-23. september 2018. Tovholder: Rasmus Ottosen. Deltagelsen havde nok begrænset værdi, idet vi var udsat for dårligt vejr. Men tak til de frivillige, som betjente vor stand.

Handlingsplan for det kommende år
Som det fremgår af det foregående vil der være opgaver, der skal køres til ende eller fortsat udvikles. Blandt de prioriterede opgaver foreslås:

 • Vi gennemfører mindst 3-4 vandløbsprojekter og understøtter kommuners og medlemsforeningers projekter. Samarbejdet med kommunerne kan udvikles yderligere. Vi medvirker til opfølgning på gennemførte projekter.
 • Vi arbejder aktivt og målrettet med engsøproblematikken og for etablering af åomløb om Årslev Engsø for at genskabe en selvreproducerende havørredbestand i Aarhus Å og Lyngbygård Å.
 • Vi vil fortsat yde en stærk indsats i Vandråd Aarhus Bugt og i kommunernes Grønne Råd.
 • Opfølgning på samarbejdet med Aarhus Kommune og Aarhus Havn om udvikling af lystfiskeriet og faciliteter herfor på kajer og moler.

Arne Bager
Formand for forretningsudvalget i ØLF

 

 

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF

Forretningsudvalget indkalder hermed til ØLF-årsmøde 2019:

Torsdag den 28. marts 2019, kl. 19.30.
Sted: Insight Inc. (Mikkel Nüssler’s firmaadresse), Møllegade 32, 8000 Aarhus C.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kasserers beretning. årsregnskab, budget og fastsættelse af kontingent.
 4. Indkomne forslag.
 5. Udvalgsformændenes beretninger.
 6. Vandpleje – ferskvand.
 7. Vandpleje – saltvand.
 8. Elfiskeri.
 9. Udsætninger.
 10. Valg af formand.
 11. Valg af udvalgsformænd.
 12. Valg af bilagskontrollanter.
 13. Eventuelt.

 Tilmelding senest dagen før (af hensyn til servicering) kan ske til

Arne Bager, mob: 2927 4774 eller e-mail: kabager@mail.dk

 

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF
ab/19. marts 2018

ØLFs årsmøde den 21. marts 2018. – Formandens beretning

I henhold til vedtægterne fremlægger formanden på årsmødet beretning for det forgangne år og en handlingsplan for det kommende år.

Forretningsudvalget
Forretningsudvalget, FU har afholdt 3 møder i året, der er gået. Desuden har været afholdt fællesmøde med Bjarke Dehli, Aarhus Kommune med orientering og drøftelse af fælles projekter, herunder særligt vandplejeprojekter.

Vi har sagt velkommen til nyt medlem af FU Rasmus Ottosen fra Lommeulken. Rasmus har overtaget ansvarsposten for vandpleje, ferskvand.

ØLFs formål er aktivt at varetage lyst- og fritidsfiskernes interesser inden for fiske- og vandpleje i fersk- og saltvand. Det forpligter. Og der er rigtig mange emner og sager at tage fat i. Vi er en sammenslutning af foreninger, så vi har ikke ingen kompetencer i forhold til medlemmerne i foreningerne. Men vi kan formulere og organisere projekter, virke igangsættende og formidle kontakter på tværs af medlemsforeningerne, så medlemmerne kan tilbydes aktive indsatser til fordel for bedre natur, naturlige vandløb, større sunde fiskebestande og bedre muligheder for fiskeriet. Og heldigvis møder vi mange aktive medlemmer – også aktive folk uden for vore rækker. Vandløbsgruppen Vandstjernerne er et godt eksempel, der har meget stor tilslutning, og deltagerne i projekterne har nogle rigtig dejlige timer derude ved vandløbene.

Der skal lyde en stor tak til alle aktive. Og endnu flere er meget velkomne. Medlemsforeningerne er meget velkomne til at komme med forslag og synspunkter om arbejdet i ØLF, og ris og ros er også meget velkommen.

Jeg takker alle i FU for et behageligt og konstruktivt samarbejde.

Vandpleje, ferskvand Aarhus Kommune har haft et meget aktivt år med vandløbs- og restaureringsprojekter. Genetableringen af Giber Å og fjernelse af søen ved Vilhelmsborg er nu tilendebragt. Det er et perspektivrigt projekt, som vi venter os meget af, idet hele åsystemet nu er tilgængeligt for vandrefisk og fauna. Derudover har Aarhus Kommune gennemført restaurering af Havskov Bæk og Hulbækken med udløb i Kalø Vig, samt projekter bl.a. i Egåen.

Odder Kommune har fjernet flere spærringer Odder Å, så mere end 15 km vandløb nu er tilgængelige for opvandring af gydefisk.

Med Vandstjernerne/ØLF som tovholder og i samarbejde med Aarhus Kommune er gennemført restaureringsprojekter med udlægning af gydegrus og skjulesten i Giber Å på strækninger henholdsvis opstrøms og nedstrøms for Mårslet. I Voldbækken i Brabrand, opstrøms for Byleddet, er udlagt store marksten. Disse projekter blev gennemført under særlig medvirken af

”vandstjerner”, som i 2017 gennemførte DSF/DTUs kursus i vandløbsrestaurering. I Aarhus Å ved Edslev og Fusvad har en af vore meget aktive vandstjerner gennemført projekter med marksten, udlægning af ved og vandplanter. De samme folk indgår i et udvalg, der forbereder projekter til gennemførelse i 2018.

FaceBook gruppen er fortsat en god succes som forum for vandløbsinteresserede, og hvor der kan kommunikeres og informeres om projekterne i vort område.

Arbejdet i forskellige råd
Både ØLF og DSF har været repræsenteret i Vandrådet for Aarhus Bugt. Arbejdet i rådet blev afsluttet inden jul 2017 og rådets indstillinger er fremsendt til Miljøministeriet. Et enigt råd, bestående af repræsentanter for de grønne organisationer og landbrugets organisationer, har indstillet, at vandløbene i alt væsentligt er blevet kvalificeret og udpeget til at blive fastholdt i vandområdeplanerne. Vores repræsentanter Niels Åge, Lars Peter samt suppleanterne Andreas og Henrik har ydet en særdeles kvalificeret og meget stor arbejdsindsats. Arbejdet har opbygget en god platform, der kan bygges videre på i fremtiden. Her tænkes dels på styrke i det faglige arbejde for naturlige og sunde vandløb, dels samarbejdet med offentlige myndigheder, de andre grønne organisationer og såmænd også landbrugets organisationer. Men, – skal det siges – i sidste ende er det landbrugsministeren der træffer afgørelsen om vandløbene skal fastholdes i vandområdeplanerne! Vi følger sagen tæt i det videre forløb.

Det tjener til respekt for Vandrådet for Aarhus Bugt, når rådet i efteråret 2017 besluttede i énstemmighed at rette henvendelse til Naturstyrelsen og rykke for svar på de for ca. 3 år stillede spørgsmål til afhjælpning af problemerne med Årslev og Egå Engsø i forhold til de meget negative konsekvenser for vandrende fisk og fauna.

DSF/ØLF er desuden repræsenteret i Det Grønne Råd, Aarhus Kommune ved Torben Ankjærø. Det er et vigtig råd med repræsentation af de grønne organisationer og landbruget. Rådet har spillet en positiv rolle i de grønne dagsordener, herunder særligt projektet for genetablering af Giber Å ved Vilhelmsborg. Et enigt råd har her givet fuld opbakning. Torben har i rådsmøde her i marts d.å. fremlagt ”Forslag til styrkelse af det rekreative fiskeri”. Det blev meget positivt modtaget af alle i rådet og skal indgå i det videre arbejde. Forslaget skal også ses i lyset af Aarhus Byråds behandling af forslag til udarbejdelse af visioner for Aarhus Bugt i samarbejde med de andre kommuner omkring bugten, hav- og fiskeripolitik, det rekreative fiskeri, lystfiskerturisme mv., stillet af Enhedslisten hhv. Det Konservative Folkeparti. Dette kommer vi til at høre mere om i den kommende tid. Stor tak til Torben for en stor og kreativ indsats for det rekreative fiskeri i Det Grønne Råd.

Et nyt statsligt råd, de Lokale Naturråd har set dagens lys. Også her er rådet sammensat af repræsentanter for de grønne og landbrugets organisationer. Formålet er her i løbet af 2018 at indstille forslag til tegning af ”grønt Danmarkskort”, sammenhængende naturområder, ådale mv. Det lokale område består af kommunerne Syddjurs, Norddjurs, Faurskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens, Samsø, Odder og Aarhus. DSF har taget beslutning om repræsentation i rådet. Det sker ved Allan Mathiasen fra Lommeulken. Jeg har aftalt med Allan, at vi gerne vil bistå med viden og info for ØLFs geografiske område.

Elfiskeri
Orla giver beretning om elfiskeriet i Giber Å i november 2017. Det sker ved rapporten ”Elfiskeriet 2017”.

2, måske 3 medlemmer af ØLF-foreninger deltager i elfiskekursus 2018 under DTU/DSF.

Orla oplyser, efter drøftelser med Lundby Fisk, at 130 gydemodne fisk fra det årlige elfiskeri er tilstrækkeligt for at opfylde behovene for smolt og yngel til vore udsætninger.

Udsætninger
Mikkel giver beretning om udsætning af ørredfisk. Det sker ved rapporten ”Udsætninger 2018 – Østjyske Lyst- og Fritidsfiskeres geografiske område”.

DTU Aqua har for nyligt her i 2018 revideret udsætningsplanen. Det væsentligt nye er, at der ikke længere udsættes fisk i Giber Å. Det sker efter anbefaling fra ØLF, idet vi gerne vil have vurderet selvreproduktionen efter genetableringen af åen ved Vilhelmsborg, hvorved gydefiskene har adgang til hele åsystemet. Smoltene flyttes til udsætning i Egåen. Pengene til yngeludsætningen kan konverteres til grus og sten til etablering af gydebanker. Det er positivt, at Aarhus Kommune fortsat betaler for udsætning af ca. 20.000 smolt for at gavne det rekreative fiskeri.

Saltvand – Aarhus Bugt
Lars Hulsig Nielsen beretter, at fritidsfiskerne fra nord såvel som syd for Aarhus samstemmigt melder om meget dårlige fangster i garn og ruser, særligt hvad angår de bundlevende fisk. Det sidste års tid har fangsterne nok været de dårligste i nyere tid. Årsagerne er komplekse, men der er nok en direkte sammenhæng med iltsvind i perioder. Der snakkes desuden om følger af branden på Fredericia Havn, hurtigfærgernes bølger på havbunden, sandsugning til havnebyggerier mv.

Det er meget positivt, at Aarhus Byråd nu har fået forelagt forslag fra Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om overordnede visioner og politikker for Aarhus Bugt. D.d. foreligger der ingen beslutninger, men der er startet en politisk proces, som vi bør følge tæt. Særligt for det rekreative fiskeri skal vi gøre vore synspunkter gældende.

Engsøproblematikken
ØLF sammen med DSF, Team Aarhus og Djursland rettede i efteråret 2017 henvendelse til Aarhus Kommune, til rådmand Kristian Würtz med anmodning om møde om engsøproblematikken. Mødet fandt sted den 27. september 2017 med rådmanden og embedsmænd. Det var meget positivt med opbakning til initiativer i forhold til Naturstyrelsen og behovet for etablering af åomløb omkring Årslev Engsø. Det trækker stadig ud med svar fra Naturstyrelsen/Miljøministeriet. Men vi følger op på sagen. Der overvejes anmodning om møde med den nye rådmand Benjamin Simcek.

Bedre muligheder for lystfiskeri på havnemoler og -kajer
ØLF sammen med DSF har i sidste periode i flere omgange talt for bedre muligheder og bedre faciliteter for lystfiskeriet på Aarhus Ø og Aarhus Havn. Fiskeriets muligheder er under pres i forbindelse med urbaniseringen og havnebyggerierne. Så der er god grund til at forsvare og udbygge mulighederne for dette populære fiskeri. Det har betydet, at vi har fremsendt vore synspunkter i forbindelse med kommunens offentlige høringer om udbygninger ved Tangkrogen og udviklingsplaner for Aarhus Ø/Syd og Pier 2. Vi har desuden haft god kommunikation med Aarhus Havn om bedre muligheder for lystfiskeriet på Syd- og Østmolen, herunder om etablering af særlige platforme for lystfiskere, undervandsjægere mv. Hos havnen har vi høstet anerkendelse som dialogpart i forbindelse med lystfiskeriet.

Fiskeplads for folk med handicap
Vort projekt i samarbejde med Aarhus Kommune har været gennem en lang myndighedsbehandling, men denne er afsluttet ved årsskiftet. Arbejdet er bestilt hos leverandørerne, og vi forventer anlægget etableret ultimo april/primo maj d.å. Vi ser frem til at projektet kan åbnes ved en event planlagt sammen med Aarhus kommune.

Ny ØLF-hjemmeside
Ved udgangen af 2017 kunne vi præsentere den ny ØLF-hjemmeside www.oelf.dk Her vil vi løbende bringe nyheder og info om ØLFs aktiviteter.

Aarhus Europæisk Frivillighovedstad 2018
ØLF og DSF deltog med infostand i Ridehuset den 21. januar 2018 i forbindelse med åbningsarrangement. Det var enormt velbesøgt og vor stand tiltrak stor opmærksomhed.

Handlingsplan for det kommende år
Som det fremgår af det foregående vil der være opgaver, der skal køres til ende eller fortsat udvikles. Blandt de prioriterede opgaver vil jeg foreslå:

• Vi gennemfører mindst 3-4 vandløbsprojekter og understøtter kommuners og medlemsforeningers projekter. Samarbejdet med kommunerne kan udvikles yderligere. Vi medvirker til opfølgning på gennemførte projekter og monitorering af disse.

• Vi bidrager aktivt i forbindelse med udvikling af visioner for Aarhus Bugt og særligt det rekreative fiskeri.

• Vi arbejder aktivt og målrettet med engsøerne og etablering af åomløb om Årslev Engsø for at genskabe en selvreproducerende havørredbestand i Aarhus Å og Lyngbygård Å.

Arne Bager Formand for forretningsudvalget i ØLF

 

 

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF
v. formand Arne Bager, Hougårdsvej 23, 8220 Brabrand. Mob: 2927 4774 Email: kabager@mail.dk

ØLF/ab 28. marts 2018

Referat af ØLFs årsmøde 2018, afholdt den 21. marts 2018

Deltagere: ØLFs forretningsudvalg, FU: Henning Moudt, Rasmus Ottosen, Orla Jegstrup Jensen, Lars Hulsig Nielsen, Mikkel Nüssler, Arne Bager. Rønde og Omegns Sportsfiskerforening, ROS: Ole Svenningsen, Carsten Nørgård.

Ad 1. Valg af dirigent og referent
Dirigent blev ikke valgt. Referent: Arne

Ad 2. Formandens beretning
Formandens beretning forelå skriftlig og var udsendt til mødedeltagerne 1-2 dage før mødet.

Beretningen blev godkendt og er vedlagt referatet. Beretningen bliver desuden lagt på ØLFs hjemmeside, www.oelf.dk under ”Om ØLF/ØLF årsmøder”.

Ad 3. Kasserers beretning
Henning runddelte og forelagde årsregnskab, budget og fastlæggelse af kontingent. Grundet kommunikationsbrist forelå regnskabet ikke underskrevet af bilagskontrollant til mødet. Henning følger op herpå, så regnskabet kan foreligge underskrevet snarest muligt. Det underskrevne årsregnskab forventes at foreligge i april d.å.og kan rekvireres ved henvendelse til Arne.
Det bemærkes, at ØLFs medlemsforeninger i perioden er reduceret fra 10 til 9, idet Galten og Omegns Sportsfiskerforening er lukket ned. Kontingentet fastholdes uændret.

Kasserers beretning og årsregnskabet blev godkendt med forbehold for underskrift af bilagskontrollør.

Ad 4. Indkomne forslag
Ingen forslag er fremsendt til FU.

Ad 5. Udvalgsformændenes beretninger a.
Vandpleje – ferskvand Ole og Carsten gav udtryk for, at ROS gerne vil bidrage til at sikre bedre gyde- og opvækstforhold i bækkene, der udmunder i Kalø Vig. Konkret blev nævnt muligheden for at genoptage projektforslaget for restaurering af en del af Følle Bæk, der desværre gik i stå for nogle år tilbage. Projektbeskrivelsen udarbejdet af Lars Spring i samarbejde med ROS blev udleveret. Arne har for nyligt haft samtale med biolog Steen Ravn Christensen, Syddjurs Kommune om projektmuligheder i Kalø Vig. Her blev projektet i Følle Bæk også omtalt. Dernæst Rodskov Bæk og Kolå. Det aftaltes, at Arne tager kontakt til Steen for aftale af møde mellem ham, repræsentanter for ROS og ØLF for drøftelse af projektmulighederne, proces, aktører, økonomi mv.

Om vandpleje, ferskvand i øvrigt henvises til formandens beretning.

b. Vandpleje – saltvand Der henvises til afsnit ”saltvand – Aarhus Bugt” i formandens beretning.
c. Elfiskeri Orla nævnte, at Lundby Fisk har meddelt, at indfangning af ca. 130 havørreder under det årlige elfiskeri i Giber Å giver tilstrækkelig rognmængde til produktion af vore udsætningsfisk.

For beretningen om elfiskeriet i øvrigt henvises til ØLFs hjemmeside www.oelf.dk fanen ”Elfiskeri”, ”Elfiskerapport 2017”.

d. Udsætninger Mikkel gennemgik forslaget til revideret udsætningsplan for ØLFs område, modtaget for nyligt fra DTU Aqua. Som foreslået fra ØLFs side suspenderes alle udsætningerne i Giber Å, set i lyset af genetableringen af Giber Å ved Vilhelmsborg. Smolt-kvoten fra Giber Å flyttes til Egå eller Aarhus Å (?). Yngel-kvoten kan konverteres til grus. Yngel-kvoten i Vadbro Bæk, ved Mariendal, overtager ØLF fra Aarhus Kommune. Men vi forsøger, at få den med i udsætningsplanen og dermed betalt af fisketegnsmidlerne. Udsætning af yngel i Løjenkær Bæk ved Solbjerg – med formål at etablere søørredbestand i Solbjerg Sø – forsøger vi at få med i udsætningsplanen og betalt via fisketegnsmidler. ”Solbjerg Sø’s venner” bidrager med argumentation over for DTU Aqua. Når udsætningsplan 2018 er endeligt på plads med afklaring af ovennævnte punkter, bliver den udsendt til medlemsforeningerne. Udsætningerne i Kalø Vig bækkene samordnes mellem Mikkel, ROS og Sportsfiskerforeningen Kaløvig.

Ad 6. Valg af formand.
Arne blev genvalgt som formand.

Ad 7. Valg af udvalgsformænd.
Alle blev genvalgt: Henning, kasserer. Mikkel, ansvarlig for udsætninger. Rasmus, ansvarlig for vandpleje, ferskvand. Lars, ansvarlig for vandpleje, saltvand. Orla, ansvarlig for elfiskeri.

Ad 8. Valg af bilagskontrollant.
Mogens Enevoldsen (BLF) blev genvalgt.

Ad 9. Eventuelt. Intet at bemærke.

Referent: Arne Bager 28. marts 2018

Bilag: ”ØLFs årsmøde den 21. marts 2018. – Formandens beretning.” af 19. marts 2018.
Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF

Forretningsudvalget indkalder hermed til ØLF-årsmøde 2018:

 

Onsdag den 21. marts 2018, kl. 19.30.

Sted: Det Gamle Gasværk, vestindgangen, Byleddet 2, 8220 Brabrand.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kasserers beretning. Årsregnskab, budget og fastsættelse af kontingent.
 4. Indkomne forslag.
 5. Udvalgsformændenes beretninger.
 6. Vandpleje – ferskvand.
 7. Vandpleje – saltvand.
 8. Elfiskeri.
 9. Udsætninger.
 10. Valg af formand.
 11. Valg af udvalgsformænd.
 12. Valg af bilagskontrollanter.
 13. Eventuelt.

 

Vi opfordrer alle vore medlemsforeninger til at være repræsenterede i årsmødet.
Tilmelding senest dagen før (af hensyn til afvikling og servicering) kan ske til
Arne Bager, mob: 2927 4774 eller e-mail: kabager@mail.dk