Vandpleje saltvand

Vand-og fiskeplejen i saltvand er nok ikke så ligetil, konkret og håndgribelig som i ferskvand.

Men det skorter ikke på udmeldinger og oplevelser om stadig dårligere fiskeri efter f.eks. bund­søgende fisk, såsom torsk og fladfisk-arter i Aarhus Bugt. Algekoncentrationer, iltsvind og fiskedød er stadig en realitet.

Omvendt opleves fint fiskeri efter de pelagiske arter, f.eks. sild, makrel og hornfisk.

ØLF vil gerne bidrage til, at oparbejde samarbejdsrelationer med de øvrige grønne organisationer og sætte fælles fokus på miljøtilstanden og mere varieret natur, dyre- og fiskeliv i Aarhus Bugt.

På Aarhus Havn og i forbindelse med kommende havneudvidelser skal der sikres bedre tilgængelighed, herunder for handicappede, til trygge fiskepladser.

ØLF støtter etablering af nye stenrev i Aarhus Bugt.
ØLF siger nej til flere havbrug i danske farvande. De vil medføre øget forurening, iltsvind og sygdomme hos vildfisk. 

 

Brev til fiskeriminister Mogens Jensen om tilstanden i Aarhus Bugt.

27 organisationer og foreninger sendte den 22. januar 2020 protestbrev under titlen ”Hjælp havbunden i Kalø Vig og Aarhus Bugt” til fiskeriministeren med krav om stop for muslingeskrabet i Kalø Vig og Aarhus Bugt. Den 31. januar sendte ØLF sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund, DSF lokalt, brev til fiskeriministeren med støtte til protestbrevet. DSF, landsforbundet fremsendte også støtteerklæring hertil til ministeren.

 Tekst: Arne Bager

 I brevet til fiskeriministeren udtaler ØLF og DSF bl.a.: ”…Havmiljøet i danske farvande har det skidt. I Aarhus Bugt er situationen ganske kritisk, og vi finder det er på tide at sætte handlinger og indsatser i værk til fordel for et bedre havmiljø, både på den politiske og folkelige dagsorden.

 Et stadigt dårligere havmiljø viser sig ved, at især de bundlevende fiskearter som torsk og fladfisk kun lejlighedsvis optræder som fangster for lyst- og fritidsfiskere. Arealer med ålegræs er svundet meget ind. Byttedyrene lavest i fødekæden skranter og fødegrundlaget for fiskebestandene minimeres. Kort sagt, biodiversiteten er under stort pres og i ubalance….”

 

Brevet i sin helhed kan du læse ved klik på dette link:bundforhold Aarhus bugt