Udsætninger

Udsætningerne i ØLFs geografiske område består hovedsageligt af ørreder. Desuden sker der udsætning af åleyngel, hvor fritidsfiskerne under ØLF medvirker. Alle ØLFs udsætninger sker i samarbejde med DTU Aqua.
DTU Aqua udarbejder Plan for fiskepleje, som danner grundlag for de af fiskeplejemidlerne finansierede udsætninger.
I tillæg hertil organiserer ØLF udsætninger i samarbejde med foreninger m.v. der ønsker bestandsophjælpning-/støtte - det 
være sig vores medlemsforeninger, kommunerne i ØLFs interesseområde eller lokale foreninger, der ikke er medlem af ØLF. Disse udsætninger finansieres af foreningerne/kommunen selv eller af ØLF. Selvom udsætningerne ikke sker i regi af Plan for fiskepleje, tager vi altid DTU Aqua med på råd, inden vi udsætter fisk.
Sammen med DTU Aqua vurderer vi hensigtsmæssigheden i nye udsætninger af fisk, ligesom vi drøfter om nye udsætninger med fordel bør komme ind under Plan for fiskepleje.

Formålet med udsætningerne er ophjælpning af fiskebestandene i saltvand såvel som ferskvand. Desuden er formålet, at give det rekreative fiskeri bedre fangstmuligheder 

ØLF står for udsætningerne. Sportsfiskerforeningen Kaløvig, SFFK står særskilt for udsætninger i bække, der udløber i Kaløvig. 

Alle ørredfisk, der udsættes i vort geografiske område, er så at sige af egen avl. Moder- og hanfisk er hentet ved elfiskeri i Giber Å og herfra transporteret til Lundby Fisk i Himmerland, der står for en kyndig strygning, klækning og opvækst af ungfiskene.

Ørrederne udsættes som smolt, yngel, ½- og 1 års fisk. Udsætningerne justeres løbende i samarbejde med særligt DTU Aqua og kommunerne, således at der kun udsættes det antal ørreder, der er behov for. De seneste år har vi hvert år udsat i alt ca. 80.000 ørreder.

I ØLFs geografiske område blev der i 2016 udsat i alt ca. 189.000 ål (sætteål) i henhold til ”Handlingsplan for Fiskeplejens udsætning af ål i 2016”, udarbejdet af DTU Aqua. Den overvejende del af udsætningerne er sket i ferskvand, dvs. åsystemerne Aarhus Å og Egå,  inklusiv tilknyttede søer. Udsætninger er foretaget af de forskellige amatør- og fritidsfiskerforeninger i området.

Tusindvis af ørreder til Aarhus Bugt

Tekst og foto: Arne Bager

Mandag den 19. april 2021 har ØLF gennemført den årlige udsætning af ørredungfisk, såkaldte smolt. Starten skete fra Mølleparken, Aarhus C, og derefter videre til Egå og endeligt til bække i Kalø Vig.

Arrangementet blev vel gennemført med Mikkel som tovholder og med fiskene flot leveret af Magnus fra Ravnstrup Mølle.

I alt er der udsat 61.250 stk.smolt. Størstedelen af disse er betalt af DTUs Plan for Fiskepleje (fisketegnsmidlerne), og en stor andel af Aarhus Kommune. I år har ØLF modtaget et tilskud på kr. 10.000 fra Jysk Småbådsfiskeklub, JSK, til udsætninger svarende til ca. 3.000 stk. smolt. Stor tak og respekt herfor.

Alle fiskene er afkom af moderfisk, elfisket i Giber Å i november 2019.

Formålet med smoltudsætningen er primært at give bedre muligheder for det rekreative fiskeri i Aarhus Bugt. En vis del af fiskene vil kønsmodne vandre op i åer og bække og dermed bidrage til gydninger i vore vandløb.

Tusinder af nye ørreder til Aarhus Bugt og Kalø Vig

Onsdag den 15. april 2020 foretager ØLF den årlige udsætning af smolt (ørredungfisk). Det sker i Aarhus Å, Egåen og bække i Kalø Vig. I alle vandløb tæt på udmundingerne i bugten.

Tekst og fotos: Arne Bager

Den nuværende corunaviruskrise betyder store udfordringer, også for det frivillige arbejde i foreninger og organisationer. Men under iagttagelse af de nationale forholdsregler for menneskers ophold i det offentlige rum kan visse aktiviteter dog gennemføres. ØLF’s udsætning af smolt den 15. april d.å. gennemføres således uden annoncering af event for interesserede borgere, presse m.v.

I lighed med de seneste år udsættes godt og vel 62.000 nye ørreder, der fordeles på de nævnte udsætningssteder. De er afkom af havørreder opfisket i november 2018 i Giber Å syd for Aarhus.

Ved udsætningen er de 12-20 cm store, og de skal nu vandre til havs for at udvikle sig til store havørreder. Når de efter et år eller to har opnået længde på 40 cm eller derover er de fangstklare for fiskere langs Aarhus Bugt eller længere væk. En mindre del vil som gydemodne fisk vende tilbage til åer og bække og skabe nye ørredgenerationer.

Vi opfordrer til at vise hensyn til de nye ørredfisk, der går i stimer, opfører sig meget livligt og er meget villige til at ”bide på”. Hvis man møder stimer på havnen eller langs kysten bør man skifte til anden fiskeplads for ikke at skade fiskene.

Vi bemærker, at smoltudsætningerne sker for at skabe bedre fangstmuligheder for det rekreative fiskeri. Men aller vigtigst for at forstå ØLFs arbejde for vand- og fiskepleje, så handler vore indsatser primært om i samarbejde med kommunernes biologer og åfolk at genetablere flest mulige naturlige vandløb med gode betingelser for faunaen og de bedste betingelser for reproduktion af naturlige, robuste og større fiskebestande.

Husk på, at hver gang du fanger en havørred, ligger der et stort arbejde bag. Det kan du også være med til. Det kan f.eks. være ved medlemskab af en af de lokale foreninger, der står bag ØLF.

På ØLFs hjemmeside www.oelf.dk eller på FB-gruppen Vandstjernerne kan du få mere kendskab til vore aktiviteter.

Du kan også kontakte Mikkel Nüssler, tlf.: 6020 1050, vor ansvarlige for udsætninger, eller formand for ØLF Arne Bager, tlf.: 2927 4774, hvis du ønsker at vide mere om vort arbejde.

Knæk og bræk derude!

 

 

 

 

Ørredyngel udsat i Aarhus Å-systemet

Den 19. september 2019 mødte mange ”vandstjerner” frem for at være med til udsætning af ½ års ørredyngel på forskellige strækninger af Aarhus Å-systemet.

 

Tekst og foto: Arne Bager

Mikkel Nüssler, ansvarlig for ØLFs mange udsætninger, havde indkaldt frivillige til deltagelse i årets udsætning af ½ års ørreder. Mange mødte op på p-pladsen ved Søskovvej i Brabrand. Mikkel introducerede arbejdsopgaverne og de enkelte åstrækninger blev fordelt mellem de fremmødte.

Formålet med udsætningen er at oparbejde ørredbestandene. Nogle af fiskene vil smoltifisere og vandre til Aarhus Bugt, andre vil befolke åstrækningerne som bækørreder. Den normale udsætning af ½ års fisk omfatter normalt 3.500 stk. Men i år kom en ny udsætning på 1.400 fisk til: Nemlig i Tåstrup Bæk, der løber fra Tåstrup Sø og udmunder i Aarhus Å ved Harlev Mølle. Denne udsætning er foreslået af Aarhus Kommune og betalt af ØLF. Spændende med resultatet af denne udsætning. Det overvejes, om der skal gennemføres et restaureringsprojekt i bækken for at sikre bedre gyde- og opvækstmuligheder.

Tusind tak for indsatsen til de mange frivillige, der deltog i udsætningen.

 

62.050 nye ørreder til Aarhus Bugt

Fredag den 12. april 2019 foretager ØLF den årlige udsætning af smolt(ørredungfisk).
Vi starter kl. 11.00 ved Mølleparken, Aarhus City. Alle er velkommen.

Lundby Fisk ankommer kl. 11.00 til Mølleparken med vognen fyldt med meget levende og springglade ørreder på ca. 12-20 cm stykket. De er godt 1 år gamle og er afkom af de gydeklare moderfisk, som vi fangede ved elfiskeri i Giber Å i efteråret 2017. Så det er lokale fisk, der vender tilbage til et liv i Aarhus Bugt for at vokse sig store og klar til at udfordre lystfiskerne.

Derefter går turen til Egå, hvor der udsættes en stor portion smolt i Egåen ved slusen, Strandhusvej. Turen afsluttes med udsætning af smolt i Følle Bæk og Kolå, der forestås af frivillige fra Sportsfiskerforeningen Kaløvig og Rønde og Omegns Sportsfiskerforening.

Vi ønsker dig knæk og bræk derude. Og husk på, at hver gang du fanger en havørred, ligger der et stort frivilligt arbejde bag. Det kan du også være med til. Du er meget velkommen til at kontakte ØLF’erne. Se denne hjemmeside under ”kontakt”.

På FB-gruppen Vandstjernerne kan du følge ØLFs arbejde for bedre vandløb og større, naturlige fiskebestande.

Udsætning af ørredyngel

Af Arne Bager
5. oktober 2018

Fredag den 21. september blev afviklet den sidste udsætning i 2018. ½ års ørredyngel blev udsat for at ophjælpe ørredbestandene i Aarhus Å og Lyngbygård Å.

Rigtig mange frivillige var mødt op til udsætningen. Lundby Fisk ankom med ca. 3.500 særdeles livlige ½ års ørredyngel (af vor egen avl fra Giber Å). ØLFs udsætningsansvarlige Mikkel Nüssler var velforberedt og uddelte opgaverne til de fremmødte. Fiskene blev fordelt i portioner, fik noget ekstra iltforsyning, hvorefter det skulle gå hurtigst muligt ud til de enkelte vandløbsstrækninger.

Efter ønske fra Solbjerg Sø’s Venner udsættes 500 stk. ørredyngel i Onsted Bæk, tilløb til Solbjerg Sø. ØLF har betalt herfor de sidste par år. Fremover er Onsted Bæk med på DTU Aqua’s udsætningsplan og dermed betalt af fisketegnsmidlerne. Formålet med udsætningen er at opnå en bestand af søørred i Solbjerg Sø. Vi håber det lykkes.


Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF
formand Arne Bager, Hougårdsvej 23, 8220 Brabrand. Mob: 2927 4774 Email: kabager@mail.dk

Brabrand den 14. April 2018

Pressemeddelelse

Mange tusinde nye ørreder til Aarhus Bugt

Alle er meget velkomne onsdag den 18. april kl. 14.00, når Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF, udsætter mange tusinde af smolt (ørredungfisk) i Aarhus Å ved Mølleparken, Åboulevarden 100, Aarhus City.

Tusindvis af små ørreder på mellem 10 og 15 cm ankommer på onsdag til Mølleparken i Aarhus. Mere end 30.000 ørreder udsættes ved Mølleparken, hvorefter de resterende fragtes videre mod nord, hvor de udsættes i Egå og i flere små bække i Kalø Vig. Formålet er primært at give bedre muligheder for at fange havørreder i Aarhusbugten.

Fiskene er såkaldte ørredsmolt og af egen avl. Moder- og faderfiskene er ved elfiskeri i efteråret 2016 indfanget i Giber Å og derfra transporteret til Lundby Fisk, et specialdambrug ved Nibe. Her er fiskene strøget for æg, befrugtet og udklækket som yngel, hvorefter der er nusset godt om dem 1½ års tid. Så nu er de klar til at komme ud i naturen, hvor de må klare sig selv. Om et år eller 2 vil de kunne fanges i bugten eller langs kajerne i Aarhus Ø og Havn.

Bestanden af ørreder i Aarhus Bugt stammer ikke bare fra udsætninger. Men heldigvis også af vilde fisk, der produceres naturligt i de mange bække og åer, der udmunder i bugten. De østjyske kommuner og lystfiskerne gør i disse år et stort arbejde for at flest mulige bække og åer bliver naturlige vandløb med spændende natur og gode fiskebestande.

Opdrættet af ørrederne er for størstedelen betalt af fisketegnsmidlerne – dvs. af lystfiskerne selv ved indbetalingerne til fisketegn – og administreret af DTU Aqua i Silkeborg. Aarhus Kommune betaler velvilligt for 18.000 fisk.

Formand for ØLF, Arne Bager udtaler:

”Vi har fortsat behov for at fastholde planerne for udsætninger af ørredungfisk til Aarhus Bugt af hensyn til det rekreative fiskeri. Men potentialet for at skabe mange flere naturlige vandløb og gydevande er absolut til stede. Aarhus Kommunes fantastiske projekt med genetablering af Giber Å ved Vilhelmsborg er et rigtig godt eksempel på, hvordan der kan sikres mere natur, større fiskebestande og en flerdobling af havørreder til bugten.

Vi i ØLF ser med stor interesse frem til Aarhus Byråds drøftelser om visioner for Aarhus Bugt, fiskeriet og herunder det rekreative fiskeri, som politiske partier har stillet forslag til. Aarhus Kommune og andre kommuner omkring bugten kan selv træffe beslutninger og iværksætte projekter for flere naturlige vandløb og gydevandløb. Her er der ikke behov for at afvente andre myndigheder.

En nylig analyse fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU Aqua viser, at naturlige gydevandløb for ørreder kan producere så mange havørreder, at en kilometer godt gydevandløb vurderes at være mindst 283.000 kr. værd for samfundet – hvert år. En ørredungfisk (smolt), der vandrer til havet er mindst 500 kr værd, idet en del smolt senere bliver fanget og hjemtaget af lyst- og fritidsfiskere som store havørreder.

Så der er mange gode grunde til at skabe naturlige vandløb og fri passage i disse. I Aarhus Kommune har Aarhus Å og Lyngbygård Å med i alt 191 km vandløb opstrøms for Årslev Engsø det helt store potentiale. Men alle undersøgelser viser, at det er nødvendigt med genetablering af åen med et forløb uden om engsøen for at sikre eksistensen af en selvreproducerende havørredbestand. Dette er den kommende tids helt store udfordring.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØLF stopper udsætninger af havørreder i Giber Å.

Af: Mikkel Nüssler den 1. november 2017

Som en direkte konsekvens af fjernelsen af Vilhelmsborg Sø, er det i samarbejde med Aarhus Kommune, DTU Aqua og ØLF blevet besluttet, at stoppe udsætningerne af havørreder i Giber Å.

Fjernelsen af Vilhelmsborg Sø betyder, at havørrederne nu har mulighed for at gyde på en væsentlig større del af Giber Å systemet. Derfor er det nu besluttet at stoppe udsætningerne af havørreder i Giber Å.

Beslutningen er truffet fordi:

  • Giber Å formodes at være selvproducerende med havørreder, idet havørrederne nu har adgang til hele systemet
  • Opvækstforholdene (føde og skjul) formodes at være tilstrækkeligt gode i en væsentlig del af systemet til at sikre god overlevelse. En række restaureringsprojekter er og vil blive gennemført.
  • Suspenderingen af udsætningerne gør det muligt at undersøge den faktiske effekt at fjernelsen af spærringen ved Vilhelmsborg, idet fremtidige bestandsanalyser kun vil finde naturligt produceret yngel.

Det bliver rigtig spændende at følge med i, hvor stor den naturlige produktion af havørreder i Giber Å bliver. Denne viden kan vi (og andre) i fremtiden bruge til at vurdere de negative konsekvenser af spærringer og den forventede effekt af at fjerne spærringerne. Forhåbentlig vil det betyde, at flere spærringer bliver fjernet i fremtiden.

Herfra skal lyde en stor tak til de mange frivillige, som i årenes løb har hjulpet havørrederne i Giber Å. Her tænkes ikke kun på de mange frivillige, som hjælper til i forbindelse med elektrofiskeriet og udsætningerne, men i lige så høj grad de mange ildsjæle, som har anlagt gydebanker, udlagt skjulesten og plantet vandplanter. Det er i høj grad på grund af dem, at vi i dag har et vandløb som Giber Å

Og en meget stor tak til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø og byrådet, som valgte at prioritere naturen og greb chancen til at gøre en forskel, da fremtiden for søen ved Vilhelmsborg skulle afgøres.

 

 

 

Udsætning af ½-års fisk i Aarhus Å.

Den 15. september blev Aarhus å -systemet 4.500 havørreder rigere.
af Mikkel Nüssler 15 september

Årets sidste udsætning – udsætning af ½-års fisk i Aarhus Å -systemet - forløb rigtig fint. Vejret var med os, og der var tilstrækkeligt med frivillige til. at fiskene hurtigt kom i vandet. Der blev udsat 3.500 ½-års fisk iht. Plan for Fiskepleje i Aarhus Å samt i tilløbene Hejbæk, Sommerbæk og Voldbæk.

Desuden blev der som et forsøg udsat 1.000 ½-års fisk på en strækning af Aarhus Å, som ikke p.t. er omfattet af Plan for Fiskepleje. Forsøgsudsætningen blev betalt af ØLF, idet ØLF i samarbejde med Aarhus Kommune vurderer, at strækningen har gode opvækstforhold. ØLF og Aarhus Kommune følger næste år op på udviklingen i fisketætheden for i samarbejde med DTU Aqua at kunne afgøre, om udsætningen bør gøres permanent.

Tak til de mange frivillige, der var mødt op, og som gjorde udsætningen mulig.

 
Foto: Claus Jeppesen giver de små ½-års fisk en   
flyvende start på deres nye tilværelse i Aarhus Å.