Vedtægter

 

Vedtægter for Sammenslutningen af
ØSTJYSKE LYST- OG FRITIDSFISKERE.

Navn:
Navnet er Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere og forkortes som ØLF.
Formål:
Sammenslutningens formål er aktivt at varetage interesser for lyst- og fritidsfiskere indenfor fiske- og vandpleje i fersk- og saltvand.
Geografisk område:
Interesseområdet er Århus Bugt med tilhørende vige og vandløbssystemer.
Medlemmer:
Som medlemmer af Sammenslutningen kan optages: – Lystfiskerforeninger. – Fritidsfiskerforeninger. – Personlige medlemmer med interesse i Sammenslutningens formål.

 
Ledelse:
Sammenslutningen ledes af et forretningsudvalg bestående af formanden og udvalgsformændene.
Mellem to Årsmøder kan Forretningsudvalget frit udvide eller indskrænke antallet af udvalg, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt.
Økonomi:
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kontingent:
Kontingentet følger regnskabsåret og fastlægges på Årsmødet.
Kontingentet betales efter Årsmødet og inden udgangen af april måned i samme år.
Nye medlemmer betaler kontingentet ved indmeldelsen.
Årsmøde:
Årsmødet er Sammenslutningens øverste myndighed.

Årsmødet afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Forretningsudvalget eller en medlemsforening kan indkalde til et ekstraordinært Årsmøde, hvis det
skønnes nødvendigt.

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære Årsmødet, skal som brev eller på e-mail være Formanden i hænde senest 1. marts.
Indkaldelse til et Årsmøde fremsendes som mail til registrerede kontaktpersoner senest 2 uger før og tidligst 4 uger før afholdelse af Årsmødet. Indkaldelse af medlemmer uden brug af e-mail, er kun muligt efter indgået aftale.

Afholdelse af Årsmøde offentliggøres på Sammenslutningens hjemmeside www.oelf.dk
Deltagelse i Årsmødet er åbent for alle der:
      –     er medlem af en medlemsforening i ØLF, eller
      –     er personligt medlem af ØLF, eller
      –     har tilknytning til et udvalg under ØLF.

 På Årsmødet:
      –     Fremlægger Formanden beretning for det forgangne års aktiviteter og en handlingsplan for
            det kommende år.
      –     Fremlægger Formanden for Økonomi- og Administrationsudvalget regnskabet for det
            forgangne år. Inden Årsmødet skal bilagene være berigtiget af Bilagskontrollanterne.
      –     Fremlægger Udvalgsformændene beretninger for det forgangne års aktiviteter og
             handlingsplaner for det kommende år.
      –     Fremlægges budget for det kommende år.
      –     Fastsættes Kontingentet under hensyn til gennemførelse af fremlagte handlingsplaner.

På Årsmødet vælges:
      –     Formanden.
      –     Udvalgsformændene.
      –     To Bilagskontrollanter.
Medlemmer af medlemsforeninger og personlige medlemmer er valgbare.

Stemmeret på Årsmødet:
       –    Medlemsforeninger har én stemme for hvert registreret medlem af ØLF, gældende både
             junior og senior medlemmer.
       –    Personlige medlemmer har hver én stemme.

Der kan stemmes ved fuldmagt fra en medlemsforenings fungerende formand eller fra et personligt medlem. Fuldmagter skal registreres af formanden for ØLF eller dirigenten på Årsmødet og oplyses til
Årsmødets deltagere ved Årsmødets åbning.

Sammenslutningens opløsning:
Sammenslutningen kan kun opløses på et Årsmøde.

Opløsning af Sammenslutningen kræver 2/3 majoritet af de stemmeberettigede.

Ved opløsning af Sammenslutningen overføres midlerne til et af DTU-Aqua anbefalet og godkendt projekt til gavn for fiskebestandene i lokalområdet.
Vedtægter:
Ændringer af Sammenslutningens Vedtægter kan kun ske på et Årsmøde.

Vedtægterne er senest revideret og vedtaget på Årsmødet den 10. maj, 2012.