Andre Aktiviteter

ØLFs formål er at varetage lyst- og fritidsfiskernes interesser. Det betyder, at vi arbejder aktivt på mange fronter, for at natur- og miljøforholdene forbedres til fordel for bedre fiskebestande, samt at der er gode adgangsforhold til fiskevande

Aarhus den 23. maj 2019/ab/ølf/dsf

Pressemeddelelse                          

Indvielse af ny fiskeplatform på Aarhus Havn 

Nu bliver det endnu bedre at være lystfisker i Aarhus. På tirsdag den 28. maj kl. 16.30 indvies en helt ny fiskeplatform ved Sydmolen på Østhavnen.

Et samarbejde mellem en række aktører har resulteret i, at det nu er muligt at fiske fra 3.500 meter kaj og mole på Aarhus Ø og Aarhus Havn (vist på kort på kommunens og havnens hjemmesider). Fiskeristyrelsen har desuden ophævet fiskeforbuddet i Bassin 3 og 4. Og i takt med planlægningen og udviklingen på Aarhus Ø og Aarhus Havn kan nye fiskemuligheder måske komme til, idet der er etableret en meget positiv dialog for fremtiden mellem de involverede parter.

I de seneste år har fiskeriet og adgangen til kajer og moler været begrænset af Aarhus Havns nødvendige fokus på sikkerhed. Havnen har således været nødt til at prioritere terrorsikring og dermed begrænse offentlighedens adgang til kajer og bassiner. Det har begrænset fiskeriet på erhvervshavnen. Og på Aarhus Ø har byomdannelsen og de mange byggepladser betydet indskrænkninger i adgangsforholdene og mulighederne for fiskeri. Mange fiskere har været frustrerede over begrænsningerne.

På den baggrund tog Claus Hingeberg fra Aarhus Fishing Gear et initiativ i 2018 for at forbedre mulighederne for fiskeri. Viceborgmester Camilla Fabricius bakkede op om initiativet, og der var positive signaler fra Rådhuset. Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF, og Danmarks Sportsfiskerforbund, DSF, rettede henvendelse til Aarhus Havn og Teknik og Miljø, og der indledtes et meget positivt samarbejde om at sikre bedre muligheder for fiskeri.

Danske havne og moler er nogle af vores bedste fiskepladser, og Aarhus havn har tilbage i tiden været særligt kendt for et godt fiskeri. I dag særlig kendt for makrel- og sildefiskeri i sæsonen. Man kan også være heldig at få torsk, sej, fladfisk og en havørred på krogen.

Den bynære placering giver god tilgængelighed, hvorfor fiskeriet er meget populært og en positiv del af bylivet. Havnefiskeriet har et stort potentiale udover at fange fisk. Her kan alle borgere, i alle aldre og af forskellig social og etnisk herkomst sammen få unikke muligheder for oplevelse af naturen og fællesskaber.

Formand for ØLF og koordinator DSF Team Aarhus og Djursland Arne Bager siger:

”Der er god grund til at fejre indvielsen af fiskeplatformen ved Sydmolen. Den er et udtryk og symbol for, at fiskeriet nu har fået langt bedre muligheder på Aarhus Ø og Aarhus Havn. Tak til Aarhus Havn, Aarhus Kommune og Teknik og Miljø for samarbejdet og den positive holdning til fiskeriet. Når politikere, embedsmænd og frivillige foreninger arbejder sammen om en fælles sag, så kan der opnås super gode resultater. Til fiskerne derude: Nyd de nye muligheder og de skønne timer ved vandet. Makrellerne er så småt ved at vise sig. KNÆK OG BRÆK!”.

 

FAKTA 

  • Alle er meget velkomne til indvielsen af den nye fiskeplatform ved Sydmolen, Østhavnsvej/Oceanvej. Det sker tirsdag den 28. maj kl. 16.30-17.30.
    Der holdes korte taler af repræsentanter for Aarhus Havn, lystfiskerne og viceborgmester Camilla Fabricius, som også klipper snoren. Pressen er inviteret.
  • Under indvielsen: Der serveres frisk stegte fiskedeller og pølser samt drikkevarer.

  • Parkering: Skal ske på nyetableret terræn ved Oceanvej eller p-lommer langs Østhavnsvej. Parkering på Østhavnsvej er ikke tilladt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedre muligheder for lystfiskeri på Aarhus Ø og Havn

Af Arne Bager d. 10. december 2018.

Foto: Finn Emsby

Gennem de senere år er mulighederne for lystfiskeri på moler og kajer på Aarhus Ø og Havn blevet mere og mere indskrænket. Det skyldes bla. byudviklingen på Aarhus Ø og etablering af terrorsikring på Aarhus Havn. Men nu kan lystfiskerne glæde sig over, at der åbnes for strækninger på i alt ca. 3.800 m, hvor lystfiskeri er tilladt.

I foråret 2018 blev frustrationen blandt lystfiskerne stadig større. Det betød, at Claus Hingeberg, Aarhus Fishing Gear meldte ud at der måtte gøres noget. Han gik til pressen og stiften, der bragte en stor artikel. Der blev taget kontakt til politikerne i Aarhus Byråd ved viceborgmester Camilla Fabricius.

Mellem Claus Hingeberg, ØLF og Danmarks Sportsfiskerforbund, DSF, blev der etableret et rigtig godt samarbejde.

I august d.å. blev der afholdt møde og besigtigelse på Aarhus Ø og Havn med Camilla Fabricius, som udtrykte opbakning til vore ønsker. Herefter gik det stærkt med afholdelse af møder med Teknik og Miljø og Aarhus Havn og etablering af et meget konstruktivt samarbejde.

Fiskeristyrelsen blev ansøgt om reduktion af fredningsbæltet ved Aarhus Ås udløb i Havnen ved Dokk1 for så vidt angår Bassin 3 og 4, øst for Mellemarmen og ved Sydhavnsgade. Ansøgningen blev meget hurtigt imødekommet.

Dette samarbejde førte til, at der den 29. november kunne offentliggøres det nye kort, der viser hvor lystfiskeri nu er tilladt.

Kortet kan ses her: https://aarhus.dk/media/18159/opdataret20181129_fiskekort.pdf

På Østhavnen foregår nu og de kommende par år et stort anlægsarbejde med etablering af den ny færgeterminal for Molslinjen yderst på Østhavnen, herunder med ombygning/udvidelse af Østhavnsvej. Havnen stiller i udsigt, at der allerede i 2019 kan etableres fiskeplatform ved Sydmolen og p-plads for ca. 25 personbiler ved Oceanvej/Østhavnsvej. Om ca. 2 år vil der kunne åbnes op for fiskeri på en mere end 1 km’s strækning langs Østhavnen, og yderst ude etablering af en stor fiskeplatform.

 

 

 

 

 

 

Til Folkefest i Aarhus City

 Af Arne Bager
5. oktober 2018

I weekenden d. 21.-23. september 2018 afholdtes en stor Folkefest i anledning af, at Aarhus er årets Europæiske Frivillighovedstad. Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere og Danmarks Sportsfiskerforbund deltog også med en stand i Rådhusparken.

Vi informerede om vort frivillige arbejde for bedre vandløb, natur og fiskebestande. Der blev uddelt info-materiale fra Danmarks Sportsfiskerforbund og de lokale foreninger. Publikum tog godt imod vore budskaber.

Der er god mening i, at synliggøre vores frivillige arbejde og udbrede kendskabet til foreningernes virke.

Tak til Henrik, Torben og Orla for deltagelsen i info-arbejdet. Og særligt til Rasmus som tovholder under hele arrangementet.

 

 

 

 

 

 

Fiskeplads for handicappede

For første gang i Aarhus Kommune etableres fiskeplads for handicappede. Det sker på initiativ af ØLF. Stedet er ved Aarhus Å, Søskovvej i Brabrand.
Af Arne Bager, 24. september 2017

ØLF har udarbejdet forslag til særlig fiskeplads for handicappede og gangbesværede. Fiskepladsen placeres ved brinken af Aarhus Å ved Søskovvej i Brabrand.

Umiddelbart ved pladsen findes eksisterende p-plads og toilet, der er indrettet for handicappede. Dette sted er meget populært som udgangspunkt for mange folks natur- og motionsture ved og omkring Årslev Engsø. Åen her byder på rigtig gode fiskemuligheder. Nu vil medborgere med handicap også få mulighed for at nyde naturen, dyrke lystfiskeri og opleve godt samvær med andre.

Projektet er videreudviklet i en arbejdsgruppe sammen med folk fra Aarhus Kommune samt leverandører, der er valgt til realisering af projektet. Projektet er fuldt finansieret, opnået ved positiv modtagelse i kommunens Tilgængelighedspulje.

I løbet af 2017 har projektet været gennem en forholdsvis omfattende myndigheds­behandling. Stedet har mange udfordringer mht. fredningskendelse for Aarhus Ådal, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, planlov mv. For nyligt har Fredningsnævnet truffet afgørelse, hvorefter der meddeles dispensation fra fredningen. Den samlede myndig­hedsbehandling forventer vi på plads i dette år. Vi har forventning om, at projektet kan realiseres i starten af 2018, og det må gerne ske ved en event med stor opmærksomhed.

Fra p-pladsen etableres nyt stianlæg ned til fiskepladsen ved åbrinken. Fiskepladsen består af en forplads og så selve fiskeplatformen. Forpladsen er på 3x5 meter med fast grusbelægning ligesom stien. Fiskeplatformen måler 2,5x5 meter og består af en solid og robust metalkonstruktion og belægning med certificerede hårdttræ planker. Mod vandsiden etableres rækværk i en højde af ca. 60 cm. På fiskepladsen etableres 3 bænke. Se hosstående illustrationer.